Verkossa jaetaan jokaisen päivän jokaisena sekuntina valtava määrä sisältöä ympäri maailmaa. Se tuottaa yrityksille suuria haasteita – miten tätä tiedon määrää voidaan ymmärtää?

Oman brändin näkyvyys voi jäädä loputtomalta vaikuttavan viestitulvan alle ja pirstaloitua eri alustoille. Samoin voi käydä kaikelle saatavissa olevalle asiakastiedolle, jota on ripoteltu eri kanaviin.

Mitä verkossa tapahtuu joka minuutti?

sosiaalisen median kuuntelu
Lähde

Joka päivä 1,4 miljardia ihmistä maailmassa kirjautuu sisään Facebookiin, twiittejä lähetään 500 miljoonaa ja Instagramissa jaetaan 95 miljoonaa kuvaa.

Kuinka ihmeessä yritykset pystyvät suodattamaan tästä kaikesta tiedon määrästä ulos vain sellaista relevanttia tietoa, joka auttaa päätöksenteossa?

Auttava käsi ̶ sosiaalisen median kuuntelu

Kun yritykset kuuntelevat, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, ne pystyvät samalla hallitsemaan ja analysoimaan jatkuvasti muuttuvaa tietomassaa, mikä taas johtaa parempiin päätöksiin.

Tässä blogissa kerrotaan, kuinka sosiaalisen median kuuntelun periaatteiden avulla voi kehittää yrityksen liiketoimintaa ja brändiä.

 1. Mitä sosiaalisen median kuuntelu on?
 2. Miksi sosiaalista mediaa kannattaa kuunnella?
 3. Sosiaalisen median kuuntelun hyödyt
 4. Minkälaista tietoa voidaan mitata sosiaalisen median kanavissa?
 5. Kuinka tätä tietoa kerätään?
 6. Erilaiset tavat sosiaalisen median kuunteluun
 7. Kuinka päästä alkuun?

 

1. Mitä sosiaalisen median kuuntelu on?

Käytännössä sosiaalisen median kuuntelu tarkoittaa sosiaalisen median julkaisuiden tarkkailua ja analysointia valitun aihepiirin tiimoilta. Tähän sisältyy kaikki käytetyt suuret alustat, kuten Facebook, Instagram, Twitter ja Pinterest, mutta myös pienemmät ja yhteisöllisemmät sivustot, kuten blogit, vlogit, foorumit sekä kommenttikentät.

Tällaisen seurannan avulla saadaan ulkoista tietoa ja laajempaa käsitystä yrityksen ympäristöstä, kilpailijoista ja toimialasta.

Toimivan työkalun avulla yritykset voivat tarkkailla omaa brändikuvaansa verkossa, parantaa kilpailukykyään, tunnistaa ajoissa uusia nousevia trendejä sekä lisätä asiakasymmärrystään.

Parhaisiin sosiaalisen median kuunteluun tarkoitettuihin työkaluihin on implementoitu tekoälyä ja koneoppimista, joten tarkkailu hoituu reaaliaikaisesti automaation avulla. Visuaalisen raportointityökalun avulla saadaan valtava määrä tietoa helposti ymmärrettävään muotoon.

sosiaalisen median kuuntelu - meltwater dashboards


 

2. Miksi sosiaalista mediaa kannattaa kuunnella?

Olemme kaikki tietoisia, kuinka laaja virtuaalinen maailma todellisuudessa on.
Sosiaalisen median kanavat miljardeine käyttäjineen jatkavat kasvamistaan ja yritykset, jotka eivät ole vahvasti läsnä verkossa, kärsivät luottamuspulasta. Samalla marginaaliset sosiaalisen median kanavat jatkavat nousuaan. Verkossa on suuri määrä erilaisia alustoja, joilla on kaikilla oma käyttäjäkuntansa, äänensä, sisältönsä ja tarkoituksensa. Olipa kyse sitten viesteistä tai kuvista, kaikki nämä jättävät oman jälkensä verkkoon. Näitä jälkiä analysoimalla yritykset oppivat ymmärtämään omaa asiakaskuntaansa ja heidän näkemyksiään.

Social Insight?

”Insight” on tavallisesti termi, joka esiintyy yritysten strategioissa. Markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset käyttävät sanaa työssään, ja se onkin hyvin monitulkintainen. Se voidaan suomentaa ymmärrykseksi tai tietämykseksi, ja puheessa se tarkoittaa yleensä asiakasymmärrystä. Kun asiakas tuskailee päivittäin tuotteen, palvelun tai ratkaisun kanssa, yrittää asiakasymmärrys ratkaista tätä ongelmaa.

”Social Insight” perustuu havaintoihin ja analyyseihin keskusteluista, joita käydään brändin tai ongelman ympärillä. Myöhemmin blogissa avaamme, kuinka se voi auttaa strategisessa päätöksenteossa.


 

3. Sosiaalisen median kuuntelun hyödyt

On sanottu, että sosiaalisen median kuuntelu korvaa vanhat kunnon markkinointitutkimukset. Markkinoijien ei enää tarvitse lähettää tuhansia kyselyitä ja lomakkeita kuluttajien täytettäväksi.

 • Sosiaalisen median kuuntelu mahdollistaa sen, että suuren kansainvälisen yleisön ääni tulee kuuluviin.
 • Enää ei tarvitse huolehtia mahdollisista vastausvinoumista.
 • Prosessit nopeutuvat automatisaation ja reaaliaikaisuuden avulla.
 • Kustannukset pienenevät, aikaa säästyy ja vähemmän resursseja sitoutuu.

Vaikkakin sosiaalisen median kuuntelun työkalut tarjoavat enemmän kvalitatiivista tietoa kuten sävyanalyysejä ja tietoa nousevista trendeistä, se ei kuitenkaan tee markkinointitutkimuksista täysin turhia. Se on yhteenveto ja analyysi kohderyhmistä, kilpailijoista ja ympäristöistä, jonka tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä yrityksestä. Molemmat täydentävät toisiaan: ”Social Insightia” voidaan käyttää apuna todistamaan trendi, joka nousi esille markkinointitutkimuksissa.


 

4. Minkälaista tietoa voidaan mitata sosiaalisen median kanavissa?

Pelkistetysti voidaan todeta, että kvantitatiivisen datan numeroiden avulla voidaan todistaa tutkimuksen pääpointit tosiksi. Kvalitatiivinen data tarjoaa yksityiskohtaista tietoa ja ymmärrystä, mikä auttaa loksauttamaan palapelin palat paikoilleen. Molemmat täydentävät toisiaan ja molempia tarvitaan, jotta on mahdollista ammentaa entistä suurempaa ymmärrystä kerätystä datasta.

Kvantitatiivinen data

 • Mainintojen määrä: Kuinka monta kertaa tietty avainsana (tuote, brändi, ilmaus tai aihetunniste) mainitaan sosiaalisessa mediassa.
 • Mainintojen levinneisyys: Kuinka monelle käyttäjälle viesti potentiaalisesti näkyy eli kuinka suuri yleisö niillä vaikuttajilla on, jotka ovat julkaisun jakaneet.
 • Engagement rate: Käyttäjien ja sisällön välinen vuorovaikutuksen mittari.
 • Kvantitatiivinen data voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan:

  Kuvaileva tieto: Saa selville trendin tai avainluvun, kuten uusien tilaajien, vuorovaikutuksen, mainosnäyttöjen tai klikkausten määrän.

  Toiminnallinen tieto: Tarjoaa kontekstin tiedolle ja vastaa kysymyksiin: Mistä uudet tilaajat tulevat? Millainen sisältö kiinnostaa? Mihin aikaan saa eniten mainosnäyttöjä?

  Kvalitatiivinen data

  Kvalitatiivinen data auttaa ymmärtämään numeroita. Tällainen ymmärrys saavutetaan kuuntelemalla kuluttajien mielipiteitä ja keskusteluja verkossa. Jos kvantitatiivinen data kertoo, mitä tapahtuu, auttaa kvalitatiivinen data ymmärtämään, miksi näin tapahtuu.

  Kaksi malliesimerkkiä kvalitatiivisesta datasta ovat sävy- ja trendianalyysit.

  Sävyanalyysi: kielianalyysien kehitys on mahdollistanut, että erilaiset sävyt tekstistä voidaan tunnistaa. Se kertoo, onko hakusana, sanonta tai nimi mainittu negatiivisessa, positiivisessa vai neutraalissa kontekstissa. Sävyanalyysi on erittäin hyvä indikaattori määrittämään, millainen on yleinen käsitys tuotteesta, päivityksestä, yrityksestä tai ylimmästä johdosta.

  sosiaalisen median kuuntelu - sävyanalyysi

  Kun tunnistetaan erilaisia variaatioita sävyissä, on paljon parempi mahdollisuus ymmärtää, mitä suuri yleisö ajattelee kyseisestä aiheesta. Sen avulla voidaan myös ymmärtää poikkeamia, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia.

  Trendianalyysi: Kukaan ei pysty lukemaan miljoonia julkaisuja, joita jaetaan päivittäin, mutta on mahdollista automaattisesti analysoida korrelaatiota keskustelujen sisällä, josta voidaan määrittää keskustelun taipumuksia. Se auttaa ymmärtämään sen kontekstin, missä yhteydessä yrityksen brändistä tai tuotteesta puhutaan ja millaisiin teemoihin se liitetään.


   

  5. Kuinka tätä tietoa kerätään?

  Sosiaalisen median kanavista: Suurimmilla sosiaalisen median kanavilla on omat statistiikka- ja analysointityökalunsa, jotka auttavat ymmärtämään, kuinka profiilit suoriutuvat. Tämä data auttaa ymmärtämään julkaisujen toimivuutta ja tilin kehitystä.

  Sosiaalisen median hallintatyökaluilla: Monet sosiaalisen median hallintatyökalut tarjoavat kehittyneitä ja automatisoituja analyysejä syvälliseen datan ymmärrykseen. Esimerkiksi Meltwater Engagen avulla yritykset voivat hallita kaikkia sosiaalisen median tilejään yhdeltä alustalta ja ajoittaa julkaisuja kohdennetusti, mikä säästää sosiaalisesta mediasta vastaavien henkilöiden aikaa ja vaivaa. Se auttaa myös vertaamaan yritystä kilpailijoihin ja mittaamaan mediastrategian toimivuutta.

  Sosiaalisen median kuuntelun työkaluilla: Jotta saadaan kaikkein seikkaperäisin analyysi, joka ei keskity vain omaan yhteisöön vaan kaikkiin miljooniin käyttäjiin, tarvitaan sosiaalisen median kuuntelua. Sen avulla saadaan analyysejä, jotka eivät kata pelkästään sosiaalista mediaa, blogeja tai foorumeita. Meltwaterin sosiaalisen median kuunteluun tarkoitetuilla työkalulla on mahdollista analysoida minuuteissa suuria määriä dataa ja tehdä tietoon perustuvia strategisia päätöksiä.


   

  6. Erilaiset tavat sosiaalisen median kuunteluun

  Verkkomaine: Pysytään kartalla kaikista maininnoista, jotka liittyvät brändiin ja tuotteisiin, että ymmärretään, kuinka yritys mielletään.

  Kriisinhallinta: On mahdollista varautua kriiseihin tarkkailemalla keskustelujen sävyä ja negatiivisia avainsanoja, mikä auttaa reagoimaan kriiseihin mahdollisimman nopeasti. Tällainen tarkkailu auttaa myös käsittämään kriisin laajuuden ja sen, kuinka hyvin kriisistä toivuttiin.

  Kilpailijatieto: Analysoidaan kommunikaatiota, uutisia ja kilpailijoiden mainetta. Sosiaalisen median kuuntelu mahdollistaa trendien ennustamisen, joka auttaa pysymään ajan tasalla toimialalla ja kilpailijoiden edellä.

  Trendiraportit: Tunnistetaan keskeiset aiheet, jotka vievät toimialaa eteenpäin ja olennaiset teemat, joista kohdeyleisö puhuu, että jotta voidaan löytää uusia teknologioita ja trendejä, joissa yritys voi olla edelläkävijä.

  Business Intelligence: Löydetään uusia ja jännittäviä liiketoimintamahdollisuuksia tarkkailemalla tuotetta tai yritystä eri näkökulmista, esimerkiksi “miten”, “minkä työkalun valitsen” ja voi osallistua keskusteluihin kuluttajien kanssa.


   

  7. Kuinka päästä alkuun?

  Määritellään tavoitteet: Mitä työkalusta halutaan saada irti? Onko tavoitteena tuntea asiakkaat paremmin, pysyä kilpailijoiden edellä vai suojella mainetta?

  Määritellään kanavat, joita tarkkaillaan: Käytetyt sosiaalisen median kanavat vaihtelevat yrityksen tavoitteista riippuen, kuten myös avainsanat ja niiden luonne.

  Valitaan oikeat työkalut:

 • Hakutila: Hauista tulee helposti liian monimutkaisia, joten on olennaista pystyä suodattamaan epäolennaiset hakutulokset pois (varsinkin jos yrityksen nimi on hyvin geneerinen kuten Neste). Boolean hakujen avulla voi tehostaa sosiaalisen median kuuntelua merkittävästi.
 • Asiakaspalvelu: Joihinkin sosiaalisen median kuuntelun työkaluihin, kuten Meltwaterin, kuuluu oma konsultti, joka auttaa saamaan parhaan hyödyn työkalusta. He auttavat erityisesti kriisitilanteissa, joita ei voi ennustaa etukäteen.

 • Hälytyksien asettaminen: Hälytyksiä on mahdollista valita jokaisesta maininnasta tai vain, kun suuret kriisit ja trendit nousevat.

  Analysointia ja vertailua: Tuloksia voi analysoida dashboard -näkymässä. On mahdollista muutamalla yksinkertaisella vaiheella luoda visuaalisia näkymiä, joita on helppo ymmärtää. Koska dashboard-näkymä on täysin yksilöitävissä, on mahdollista valita trendaavien aiheiden, sävyanalyysin tai medianäkyvyyden osuus kilpailijoihin verrattuna tai monien muiden analyysien välillä tavoitteista lähtien.

  Tulosten jakaminen: Tiedot menevät sen jälkeen Insight-raporttiin. Nämä raportit on räätälöity yrityksiä varten. On mahdollista valita, mitä statistiikkaa haluaa nähdä. Sen jälkeen voidaan tulokset jakaa kollegoiden, asiakkaiden tai eri osastojen kanssa. Meltwater tarjoaa omistautuneen ja aktiivisen raportointitiimin, joka auttaa näiden raporttien suunnittelussa, tekemisessä ja jakamisessa.

  Toimintasuunnitelman luominen: Sosiaalisen median kuuntelu ei ole vain tarkkailua, vaan välillä pitää ryhtyä toimiin. Jotkut työkalut tarjoavat seikkaperäisen ja toiminnallisen analyysin, jotta hommiin ryhtyminen olisi nopeaa ja helppoa. Elämme nopeatempoisessa digitaalisessa maailmassa, jossa nopeiden päätösten ja suunnitelmien luominen on erittäin tärkeää.


  Haluatko aloittaa hyödyntämään ulkoista ja monipuolista dataa yrityksessäsi? Tutustu Melwaterin kokeilujaksoon!

  Täytä vain alla oleva lomake, niin olemme sinuun pian yhteydessä.