State of Social Media – miten sosiaalisen median markkinointi kehittyy vuonna 2022? 

State of Social Media 2022 - miten sosiaalinen media kehittyy?
State of Social Media 2022 - miten sosiaalinen media kehittyy?

Miten sosiaalisen median markkinointi muuttuu vuonna 2022? Mihin sosiaalisen median kanaviin some-ammattilaiset keskittyvät? Entä miten budjetit kehittyvät ja miten orgaanisen sekä maksetun some-markkinoinnin asema tulee muuttumaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin lähdimme etsimään vastauksia State of Social Media -kyselytutkimuksella, johon vastasi yhteensä yli 3000 sosiaalisen median ammattilaista globaalisti. Tulokset ovat kiinnostavia ja indikoivat sosiaalisen median markkinoinnin kasvuun kaikilla osa-alueilla. 

Esittelemme tässä blogissa tiivistetysti tärkeimmät tulokset. Tuloksia kommentoi myös sosiaalisen median asiantuntija ja strategi, Noora Verronen Kaikki Somesta Oy:sta.

Sisältö

Tärkeimmät sosiaalisen median kanavat

Facebook ja Instagram koetaan edelleen tärkeimmiksi somekanaviksi, minkä lisäksi LinkedIniä pidetään tärkeänä etenkin B2B-sektorilla.

Suurin osa hyödyntää in-house some-ammattilaisia

Sosiaalinen media on tärkeä osa yritysten markkinointia, sillä 65 % kyselyyn vastaajista kertoo, että heidän organisaatiossaan sosiaalisen median parissa työskentelee in-house some-ammattilaiset, eikä some-työskentelyä siis ole ulkoistettu. Ainoastaan 2 % kertoo, että sosiaaliseen mediaan liittyvät työtehtävät on ulkoistettu täysin. Välimaasto, jossa osaan tehtävistä haetaan tukea yrityksen ulkopuolelta, on toki olemassa. 25 % vastaajista nimittäin kertoo käyttävänsä kumppania joihinkin tehtäviin, mutta näiden tehtävien määrä jää kuitenkin kokonaisuudessaan alle puoleen kaikista sosiaaliseen mediaan liittyvistä tehtävistä.

Suurin osa yrityksistä hyödyntää in-house osaamista sosiaalisen median markkinoinnissa

Suurin osa yrityksistä hyödyntää talonsisäistä osaamista sosiaalisen median markkinoinnissa.

Mitkä ovat yleisimmin käytetyt sosiaalisen median kanavat ja mitä uusia kanavia suunnitellaan käytettäväksi vuonna 2022?

Meltwaterin kyselyyn vastanneista sosiaalisen median ammattilaisista 90 % käyttää Facebookia, minkä lisäksi 82 % vastaajista oli vastannut käyttävänsä työssään Instagramia ja 89 % LinkedIniä. YouTube saavutti neljänneksi suosituimman kanavan aseman, kun 74 % organisaatioista kertoi hyödyntävänsä kanavaa. Lisäksi 68 % yrityksistä hyödyntää Twitteriä.

Suosituimmat sosiaalisen median kanavat

Suosituimmat sosiaalisen median kanavat

“Facebookin vahva asema perustuu sen monipuolisiin mainonnan ratkaisuihin. Näiden kehittyessä myös esimerkiksi Tiktokin puolella, sen käyttö mainostajien parissa lisääntyy entisestään. Vuonna 2022 sisällöltä odotetaan napakkaa, ytimekästä tarinankerrontaa, josta kaikki turha on karsittu pois. Brändien on tärkeä perehtyä kanaviin, joissa toimivat ja mukautua niiden kulttuuriin, sekä rakentaa kanavaan aitoa läsnäoloa pelkän sisällöntuotannon sijaan”, kommentoi Noora Verronen.

Video-formaatti on yksi vuoden 2022 sometrendeistä, mikä näkyy yritysten kiinnostuksesta videoihin keskittyvää TikTokia kohtaan. 31 % kyselyyn vastanneista nimittäin kertoi suunnittelevansa TikTokin käyttöönottoa vuonna 2022.

Sosiaalisen median kanavien eroavuudet eri organisaatioissa

Facebook ja Instagram ovat edelleen sosiaalisen median suosituimmat kanavat kaikkien yritysten keskuudessa sekä etenkin B2C-yritysten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen (NGO) viestinnässä. Ainoan poikkeuksen tekee B2B-sektori, jolla Instagramin käyttö jää hieman alhaisemmaksi. 

LinkedInin aktiivinen käyttö ilmenee etenkin B2B-sektorilla: 97 % pohjoismaisista B2B-yrityksistä käyttää LinkedIniä, kun taas B2C- ja NGO-puolella luku on 83 %.

Myös YouTube on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä käytetyimmistä sosiaalisen median kanavista Pohjoismaissa: B2C-yrityksistä 72 % (vrt. 76 % vuonna 2020) hyödyntää YouTubea, kun taas B2B-sektorilla luku on 73 % (vrt. 68 % vuonna 2020). 

TikTokin käyttö yleistyy yritysmaailmassakin, ja edelläkävijöiksi voidaan laskea yritysmaailmassa B2C-yritykset, sillä TikTokia kertoi käyttävänsä 25 % B2C-yrityksistä (vrt. 10 % vuonna 2020).

B2C somekanavat

B2C-yritysten käytetyimmät sosiaalisen median kanavat

B2B somekanavat

B2B-yritysten käytetyimmät sosiaalisen median kanavat

NGO somekanavat

Kansalaisjärjestöjen käytetyimmät sosiaalisen median kanavat

Vauhdikkaammin kasvavat sosiaalisen median kanavat

Globaalilla tasolla 31 % yrityksistä kertoo aloittavansa TikTokin käytön vuonna 2022, Pohjoismaissa luku taas on 24 %. Kun tarkastelemme kasvavia kanavia pohjoismaisella tasolla eri organisaatiotyypit huomioiden, voimme todeta, että sekä B2C- että NGO-sektorilla aiotaan kokeilla TikTokia, kun taas B2B-sektorilla keskitytään LinkedIniin ja Instagramiin. On myös mielenkiintoista huomata, että NGO-sektorin nopeimmin kasvavat kanavat ovat TikTok ja YouTube, eli videosisältö on suosiossa.

“Tiktokin suosion nousu on kiistatonta. Kohderyhmän laajentuessa yhä useampi brändi haluaa testata kanavan hyötyjä itselleen. Tiktokin sisällössä kanavakulttuurin tunteminen korostuu, jolloin brändin voi olla hyvä valjastaa esimerkiksi vaikuttajia sisällöntuotannon avuksi”, toteaa Verronen.

Nopeimmin kasvavat somekanavat

Nopeimmin kasvavat sosiaalisen median kanavat

Mitkä ovat sosiaalisen median yleisimmin käytetyt tavoitteet ja mittarit?

Tärkeimmät tavoitteet sosiaalisen median markkinoinnissa

Meltwaterin State of Social Media -tutkimuksessa selvitettiin vastaajien kannalta tärkeimmät sosiaaliselle medialle asetetut tavoitteet. Näistä tavoitelluimmiksi nousivat brändin tunnettuuden kasvattaminen ja vakiinnuttaminen, sillä kilpailu etenkin B2C-sektorilla on kova ja asiakasuskollisuus halutaan pystyä varmistamaan. 

Muita sosiaaliselle medialle asetettuja tärkeitä tavoitteita ovat brändin sitoutumisen lisääminen, verkkosivuliikenteen kasvattaminen, myynnin lisääminen ja uusasiakashankinta. Edellä mainitut tavoitteet voitaisiin saavuttaa nimenomaan brändin tunnettuutta lisäämällä somemarkkinoinnin ja vaikuttajaviestinnän keinoin. Useat B2B- ja NGO-tahot mainitsivat tavoitteekseen myös ajatusjohtajuuden saavuttamisen.

Sosiaalisen median mittareita hyödynnetään koko ajan enemmän

Sosiaalisen median tutkimuksessa ilmenneet tärkeimmät some-mittarit ovat sitoutuminen, verkkosivuliikenne ja seuraajien määrä. B2B-puolella seurataan myös liidien määrää, sekä B2C-puolella taas sosiaalisen median kautta saatua tuottoa.

Sosiaalisen median suorituskyvyn seuraaminen ja mittaaminen on kasvanut erityisesti viime vuosina, sillä yrityksen näkyvyyttä ja sisältöjen läpinäkyvyyttä pidetään tärkeimpinä prioriteettina kaikkien organisaatioiden mittapuulla.

Suosituimmat sosiaalisen median mittarit

Suosituimmat sosiaalisen median mittarit

“Uskon sosiaalisen median roolin myynnin ajurina kasvavan tulevina vuosina. Somesta on tulossa Googlen veroinen hakukone, josta etsitään aitoja kokemuksia ja vertailuja tuotteista ja palveluista, joiden ostoa suunnitellaan. Kannustankin brändejä pohtimaan somestrategiaansa sekä löydettävyyden kehittämisen että saumattoman ostopolun rakentamisen osalta”, sanoo Verronen.

Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen

Tutkimuksesta selviää, että B2C-puolella 53 % yrityksistä käyttää parhaillaan sosiaalisen median hallintaan tarkoitettuja työkaluja, kuten esimerkiksi Meltwater Engagea, Hootsuitea tai Sprout Socialia. Vastaavasti käyttöaste on B2B-puolella 48 % ja NGO:ssa 60 %. Huomionarvoista on, että vuonna 2022 B2B-yrityksistä 9 % aikoo ottaa sosiaalisen median hallintatyökalun käyttöönsä.

Vuoden 2022 loppuun mennessä 43 % yrityksistä on hyödyntänyt vaikuttajamarkkinointia osana markkinointistrategiaa

Vaikuttajamarkkinoinnista on pöhisty jo pidemmän aikaa. Mutta kuinka moni organisaatio todellisuudessa hyödyntää vaikuttajia osana yrityksen monikanavaista markkinointistrategiaa? 

State of Social Media 2022 -tutkimuksen mukaan 28 % organisaatioista on jo hyödyntänyt vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksia. Lisäksi 15 % yrityksistä aikoo toteuttaa vaikuttajayhteistyötä vuonna 2022. Tuloksista voidaan myös analysoida, että 43 % organisaatioista tulee työskentelemään vaikuttajien kanssa vuoden 2022 loppuun mennessä.

“Vaikuttajamarkkinoinnin rooli strategiassa kasvaa ihmisten arvostaessa yhä enemmän vertaiskokemuksia esimerkiksi ostopäätösten tukena. Uskon, että vaikuttajamarkkinointi saa tulevana vuonna myös uusia muotoja. Yhteistyö ei tarkoita enää pelkästään sisältöä vaikuttajan kanavissa vaan myös esimerkiksi sisällöntuotantoa brändin kanavaan vaikuttajan toimesta”, Verronen kiteyttää.

Vaikuttajamarkkinointia hyödyntävät yritykset

Vaikuttajamarkkinoinnin rooli yrityksissä kasvaa

Yrityksen työntekijöiden rooli somessa kasvaa

Valjastamalla omat työntekijät osaksi sosiaalisen median markkinointia yritykset pystyvät kasvattamaan oman brändin tunnettuutta. Tulosten mukaan globaalisti 26 % yrityksistä on jo aktivoinut omia työntekijöitään viestimään aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa, minkä lisäksi 14 % aikoo panostaa siihen vuoden 2022 aikana. Lukujen puolesta voidaankin olettaa, että vuoden 2022 loppuun mennessä 40 % yrityksistä on panostanut henkilökuntansa some-aktiivisuuteen.

Samalla myös sosiaalisen median panokset kasvavat: globaalilla tasolla 45 % organisaatioista aikoo lisätä sosiaalisen median budjettia ensi vuodelle. Pohjoismaissa 39 % yrityksistä suunnittelee kasvattavansa sosiaaliseen mediaan käytettyä budjettia vuonna 2022.

Työntekijälähettilyys yrityksissä

26 % yrityksistä hyödyntää työntekijöidensä panosta somessa viestimiseen

Tässä muutamia tärkeimpiä poimintoja Meltwaterin sosiaalisen median tutkimuksesta saaduista tuloksista. Tiiviinä yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalisen median rooli markkinoinnissa lisääntyy kaikilla osa-alueilla, mikä tarkoittaa myös kilpailun kasvamista.

Lataa State of Social Media 2022 -tutkimusraportti maksutta niin tiedät, mihin ammatillinen sosiaalinen media on kehittymässä tänä vuonna ja mihin omassa somemarkkinoinnissa kannattaa panostaa.

Oletko kiinnostunut kuulemaan Meltwaterin sosiaalisen median työkaluista analytiikan ja somekanavien hallinnan tueksi? Jätä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä. 👇

Loading...