Oranssi megafoni oranssilla taustalla

Mitä on toimiva markkinointiviestintä?


Meltwater

Aug 9, 2021

View All

Markkinointiviestintä on erityisesti yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoitus on saada aikaan kysyntää ja kassavirtaa suoraan tai välillisesti.

Markkinointiviestintä on kattotermi kaikille niille kilpailukeinoille, joiden avulla yritys pyrkii tavalla tai toisella kertomaan tuotteistaan ja palveluistaan asiakkailleen ja muille ulkoisille sidosryhmille, kuten yhteistyökumppaneille. Markkinointiviestinnän tavoitteena ei ole pelkästään välitön myynnin kasvattaminen, vaan sillä pyritään myös pitkäaikaisiin tuloksiin.

Markkinointiviestintä määritetään usein myös markkinointimixin avulla. Markkinointimix jakaa markkinoinnin kilpailukeinot neljään osa-alueeseen, jotka ovat tuote (product), hinta (price), saatavuus (place) sekä markkinointiviestintä (promotion). Markkinointimixiä kutsutaan osa-alueidensa englanninkielisten nimien mukaan myös 4P-malliksi. 4P-mallista on kehitetty muitakin vastaavia jaotteluja, joissa kaikissa markkinointiviestintä on määritelty yhdeksi osa-alueeksi.

Markkinointiviestintä on perinteisesti jaettu neljään eri kilpailukeinotyyppiin: mainontaan, tiedottamiseen, myynnin edistämiseen sekä henkilökohtaiseen myyntiin ja asiakaspalveluun. Perinteisten osa-alueiden rinnalta löytyy myös verkko- ja mobiiliviestintä, mediamainonta ja suoramainonta. Markkinointiviestinnän tavoite on luoda viestin lähettäjälle ja vastaanottajalle yhteinen käsitys käsiteltävästä asiasta eli yrityksestä, sen tuotteista ja toimintatavoista.

Markkinointiviestintä pyrkii siis lisäämään asiakkaan tietoisuutta ja vaikuttamaan tämän mielipiteisiin yrityksestä. Yksi markkinointiviestinnän tärkeistä tehtävistä on myös auttaa yritystä tekemään omista tuotteistaan parempia, sellaisia, joiden paremmuudesta ja brändistä asiakas ja yritys ovat yhtä mieltä. Organisaatiot, jotka käyttävät aikaa ymmärtääkseen asiakkaan matkaa ajatuksesta ostopäätökseen, hyötyvät myös markkinointistrategiasta: sen avulla on helppo sitouttaa asiakkaita ja tehostaa myyntiä.

Sisältö:

Mitä eri kanavia markkinointiviestinnässä voidaan käyttää?

Markkinointiviestinnän kanavia on paljon ja ala kehittyy koko ajan. Markkinointiviestinnän kanavat voidaan jakaa perinteiseen markkinointiviestintään ja digitaaliseen markkinointiviestintään. Perinteiset markkinointiviestinnän kanavat ovat nimensä mukaisesti perinteisiä viestimiä, joita on käytetty markkinoinnissa hyväksi jo pitkän aikaa. Digitaalisen markkinointiviestinnän kanavat ovat nimensä mukaisesti taas digitaalisia kanavia.

Perinteisiä markkinointiviestinnän kanavia ovat muun muassa:

▶️ printtimedia

▶️ lineaarinen televisio

▶️ radio

▶️ elokuvamainonta

▶️ ulkomainonta

▶️ hakemistot ja katalogit.

Digitaalisen markkinointiviestinnän kanavia ovat muun muassa:

▶️ sosiaalinen media

▶️ hakukonemarkkinointi

▶️ verkkosivut

▶️ verkkomainonta: bannerit ja kampanjasivut

▶️ sähköpostimarkkinointi

▶️ mobiilimarkkinointi (esim. tekstiviestit)

▶️ mainospelit

▶️ viraalimarkkinointi

▶️ interaktiivinen televisio.

Yksi suurimmista digitaalisen markkinointiviestinnän kanavista on sosiaalinen media. Statistan mukaan vuonna 2020 sosiaalista mediaa käytti 3,6 miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti: kyseessä ei ole enää siis mikään pieni kokonaisuus. Sosiaalisen median käyttö yrityksen markkinointiviestinnässä on yhä yleisempää, sillä sosiaalinen media on tehnyt kommunikoinnin yrityksen ja sen asiakkaiden välillä todella helpoksi. Yrityksen on myös entistä helpompaa saada sosiaalisen median kautta suoraa palautetta asiakkailtaan, löytää uusia ideoita ja samalla sitouttaa asiakkaitaan osaksi yrityksen brändiä. Kynnys sosiaalisen median käyttöön on nykyisin matala ja sisällön tuottaminen, jakaminen sekä kommentointi on helppoa sekä yritykselle että sen asiakkaille.

Markkinointiviestinnästä puhuttaessa saattaa myös törmätä termiin omnichannel, joka on vapaasti suomennettuna kaikkikanavaisuus. Omnichannel tarkoittaa yhtenäistä asiakaskokemusta kanavasta riippumatta. Kaikkikanavaisuus ei ole monikanavaisuutta eli saman sisällön viestimistä useassa kanavassa, vaan saumatonta viestintää kanavasta toiseen: digitaalisesta ympäristöstä kivijalkamyymälään. Vaikka digitaalinen ympäristö verrattuna kivijalkaan on aivan erilainen ympäristö, ei asiakas todellisuudessa edes ajattele vaihtavansa kanavaa siirtyessään esimerkiksi digistä kivijalkaan, vaan palvelu on hänelle samaa kanavasta riippumatta.

Yksi kuuluisimmista onnistuneista omnichannel-kokemuksia tuottavista yrityksistä on Disney, joka näyttää, kuulostaa ja tuntuu samalta kaikissa eri kanavissa: niin mobiilissa, suoratoistopalveluissa, verkkosivuilla kuin kivijalkamyymälöissä ja Disneylandeissa. Disneyn kohdalla omnichannel-kokemus ulottuu myös Disneylandissa vierailuun – onhan heillä käytössään My Disney Experience -mobiilisovellus, jonka kautta vierailija voi suunnitella itselleen täydellisen Disney-päivän Disneylandissa, merkitä käydyt kohteet kartalle ja jopa tarkistella Disneylandin eri pisteiden jonotusaikoja.

Kuinka luot markkinointiviestinnän strategian?

Yrityksen koko markkinointiviestintästrategian tulisi pohjautua asiakkuuden eri vaiheisiin ja siihen, miten asiakasta pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisesti missä vain. Yrityksen markkinointiviestinnän strategia pohjaa myös vahvasti yrityksen brändiin: kaiken yrityksen toiminnan ja viestinnän tulee tukea brändiä. Yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa yrityksen markkinointiviestinnän strategian luomiseen ei ole olemassa, vaan keinoja on monia.

Kolme tärkeintä avainkysymystä markkinointiviestinnän strategian luomiseen ovat kuitenkin seuraavat:

1️⃣ Viesti: mitä haluat sanoa ja kertoa?

2️⃣ Kohderyhmä: kenelle viestit?

3️⃣ Kanavat: Mitä kanavia käytät?

Markkinointiviestinnän strategiaa määriteltäessä on tärkeää määritellä viestinnän tavoitteet. Mitä halutaan viestiä sekä mitä keinoja ja kanavia viestintään käytetään. On myös tärkeää määritellä budjetti sekä se, miten tuloksia arvioidaan ja mitataan. Hyviä työkaluja markkinointiviestinnän strategisessa suunnittelussa ovat esimerkiksi markkinoinnin vuosikello ja markkinointikalenteri. Vuosikelloon voi merkitä tapahtumia esimerkiksi kuukausitasolla: mitä toimenpiteitä tehdään tai mitä tapahtumia kunakin kuukautena on tulossa. Markkinoinnin vuosikellon pohjalta voidaan laatia markkinointikalenteri, johon tehdään suunnitelma viikkotasolla. Näin yksityiskohtaista suunnitelmaa ei tarvitse tehdä tosin koko vuodeksi kerralla, vaan sitä voidaan täyttää esimerkiksi kuukausi tai kvartaali kerrallaan.

Markkinointiviestinnän strategiaa miettiessä voidaan käyttää myös SOSTAC-mallia. SOSTAC-mallin mukaan markkinointiviestintää suunniteltaessa analysoidaan ensin yrityksen nykytilanne (Situation) ja tavoitteet (Objectives). Seuraavaksi laaditaan strategia, eli keinot tavoitteen saavuttamiseksi (Strategy) yksityiskohtineen (Tactics). Suunnitelman laatimisen jälkeen huolehditaan toimeenpanosta (Action) ja lopuksi mittaamisesta (Control).

Yksinkertaisuudessaan markkinointiviestinnän strategiaa voi lähteä toteuttamaan myös todella yksinkertaisesti: strategiaan voi määritellä mitä halutaan viestiä, mitkä ovat viestinnän tavoitteet ja miten viesti kerrotaan? Markkinointiviestintä ei välttämättä vaadi heti yksityiskohtaista suunnitelmaa ja tarkkoja aikatauluja, vaan näinkin yksinkertainen laadittu strategia voi toimia markkinointiviestinnän pohjana.

Miksi markkinointiviestintästrategia on tärkeä?

1️⃣ Markkinointiviestintä luo brändiluottamusta

Kuluttajan on helpompi luottaa brändiin, joka puhuu heille johdonmukaisesti. On tärkeää kommunikoida johdonmukaisesti kaikilla alustoilla – se rakentaa luottamusta kohderyhmäsi keskuudessa. Älä siis viesti ristiriitaisesti.

2️⃣ Markkinointiviestintä tavoittaa oikean yleisön

Markkinointiviestintästrategia ulottuu myös mediatiedottamiseen ja yhteydenpitoon toimittajien kanssa. Toimituksellisen median kautta tarinasi näkyy laajalle yleisölle.

3️⃣ Markkinointiviestintä auttaa saavuttamaan haluamasi ROI:n

Markkinointiviestintään ja markkinointiviestinnän strategiaan kuuluu olennaisesti kuluttajien huomion kiinnittäminen ja houkutteleminen vuorovaikutukseen yrityksesi kanssa. Markkinointiviestinnän lopullinen tavoite ei lopulta kuitenkaan ole vain vuorovaikutus, vaan myös myynti. Markkinointiviestintä auttaa vahvasti myös ROI:n kehityksessä.

Markkinointiviestinä liittyy siis vahvasti myös bränditietoisuuteen, brändin rakentamiseen sekä moniin osa-alueisiin brändin ympärillä. Markkinointiviestintään ja sen strategiaan kuuluu kaikki kommunikointi yrityksen ulkoisille sidosryhmille, niin yhteistyökumppaneille kuin asiakkaille. Markkinointiviestintää kannattaa siis lähestyä selkeästi strategisena kokonaisuutena.

💡 Bränditietoisuus – mitä se on, mitä hyötyä sen kasvattamisesta on ja kuinka sitä mitataan?

💡 Yrityksen brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa – mistä lähteä liikkeelle?

💡 Tone of voice – äänensävy yrityksen brändinhallinnassa

💡 Tee somemarkkinoinnistasi kannattavampaa - kuinka laskea sosiaalisen median ROI?

Haluatko kuulla, kuinka voit hyödyntää Meltwaterin työkaluja markkinointiviestinnän eri vaiheissa? Täytä alle yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Loading...