Siirry sisältöön
logo

Vaikuttajamarkkinoinnin ala jatkaa tänä vuonna sopeutumistaan kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin


Noora Suni & Inna-Pirjetta Lahti & Max Kolu

Feb 23, 2022

Mitä trendejä näemme vaikuttajamarkkinoinnissa vuonna 2022? Miten vaikuttajamarkkinoinnin ala on kehittynyt viime vuoden aikana? Entä miten vaikuttajamarkkinointia voi tehdä vastuullisesti? Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2022 -raportissa selvitettiin vastauksia mm. näihin kysymyksiin. Tässä blogissa esittelemme tiivistetysti raportin tuloksia, joita kommentoivat myös vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijat PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahti ja Hypementin perustajaosakas Max Kolu.

Brändit ja kuluttajat ovat sopeutuneet uuteen normaaliin

Suhteemme teknologiaan on vahvistunut pandemian vaikutuksesta. Vuorovaikutus sekä kuluttajien että yritysten ja asiakkaiden välillä tapahtuu yhä useammin verkossa. Koska kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, brändien on täytynyt priorisoida digitaalisia kanavia ja allokoida budjettia eri lailla kuin ennen. Nämä muutokset taas ovat kasvattaneet vaikuttajien roolia brändien markkinointistrategioissa. Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2022 -raportin mukaan kaupalliset yhteistyöt yleistyivät viime vuonna – sponsoroituja feed-julkaisuja tehtiin 26,7 % enemmän ja storyja 33,5 % enemmän vuoteen 2020 verrattuna.

“Vuorovaikutuksen siirryttyä pandemian aikana yhä suuremmalta osalta verkkoympäristöön, ovat vaikuttajien ja seuraajien väliset parasosiaaliset suhteet muodostuneet yhä tärkeämmiksi. Tuloksellisen markkinoinnin tulee sitouttaa ja herättää tunteita - tässä somevaikuttajat ovat ammattilaisia ja sen näkyy myös yhteistöiden tuloksissa”, toteaa PING Helsingin Inna-Pirjetta Lahti.

Kuluttajat arvostavat yhä enemmän autenttisuutta ja rehellisyyttä brändeiltä. Kuluttajat myös haluavat kokea ostamansa tuotteet omalle identiteetilleen sopiviksi – brändin ydinviesti ja mahdollisuus samaistua siihen ovat erittäin tärkeitä seikkoja kuluttajille. Mitä brändit sitten voivat tehdä näyttäytyäkseen autenttisina kuluttajien silmissä? Yksi mahdollisuus on vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen osana markkinointistrategiaa, sillä se on osoittautunut hyvinkin toimivaksi keinoksi saavuttaa tavoiteltua autenttisuutta ja samaistuttavuutta kuluttajien keskuudessa.

“Jatkuvat ja pitkäkestoiset kumppanuudet brändin ja vaikuttajan välillä antavat mahdollisuuden kehittää yhteistyötä sekä sitä kautta tuloksia, ja ennen kaikkea niistä huokuu aitous ja läpinäkyvyys – brändi on osa vaikuttajaa ja näin vaikuttajan seuraajat samaistuvat helpommin myös brändiin”, sanoo Max Kolu Hypementiltä.

Mikrovaikuttajat kiihdyttävät alan kasvua

Mikrovaikuttajaksi voidaan yleisesti määritellä vaikuttaja, jolla on n. 5 000 – 30 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Mikrovaikuttajien maltillisemman kokoinen yleisö on tavallisesti sitoutuneempaa kuin miljoonia seuraajia omaavien vaikuttajien yleisö, mikä yhdessä edullisempiin hintoihin yhdistettynä tekee mikrovaikuttajien kanssa solmituista yhteistöistä ROI:n kannalta oikein kannattavia.

"Strategiasta ja tavoitteista riippuen mikrovaikuttajien hyödyntäminen voi olla hyvinkin järkevää, mutta mikrovaikuttajia valittaessa yhteistyöhön vaikuttajavalinnat korostuvat entisestään, jotta mikrovaikuttajan niche-yleisöstä saa parhaan mahdollisen hyödyn irti", kommentoi Kolu.

Vuonna 2021, 91 % kaikista kaupallisten julkaisujen sitoutumisista tehtiin mikrovaikuttajien luoman sisällön kanssa, mikä myös indikoi heidän tuottavan autenttista ja yleisöä aidosti kiinnostavaa sisältöä.

Vastuullisuus & vaikuttajamarkkinointi

Brändien on nykyään seurattava yhä tarkemmin yleistä keskustelua ja markkinointitoimenpiteiden on oltava tiedostavia ja yleisen keskustelun huomioivia. Tämä näkyy myös väistämättä vaikuttajamarkkinoinnissa ja etenkin vaikuttajien valinnassa.

Jotta vaikuttajayhteistyö voisi olla luontevaa, läpinäkyvää ja vastuullista, on tärkeää, että organisaatio ja vaikuttaja jakavat saman arvomaailman. Uskottava yhteistyö toteutetaan vaikuttajan ehdoilla, yrityksen tai organisaation tavoitteilla, yleisölle lisäarvoa tuottaen ja yhä useammin myös yhteiskunnallisia teemoja esiintuoden ja maailmaa muuttaen”, Lahti toteaa.

Brändien oletetaan ottavan kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin, mikä taas tarkoittaa sitä, että vaikuttajien on aidosti edustettava brändille tärkeitä arvoja – virheet voivat koitua hyvinkin haitallisiksi brändeille.

Mihin brändien kannattaa erityisesti panostaa vaikuttajamarkkinoinnissa vuonna 2022? Asiantuntijoiden vinkit

Vaikuttajayhteistöiden onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua ja rohkeutta kokeilla uutta. Kysyimme vielä lopuksi asiantuntijoilta heidän parhaat vinkkinsä onnistuneisiin vaikuttajayhteistöihin.

Hypementin Max Kolu kehottaa yrityksiä kiinnittämään huomiota vaikuttajien valintaan

Selkeiden tavoitteiden ja kohderyhmien määrittely on erittäin tärkeää, jotta voidaan suunnitteluvaiheessa jo määritellä minkä tyylisiä vaikuttajia lähdetään kartoittamaan tai jopa todeta onko vaikuttajamarkkinointi ylipäätään paras mahdollinen markkinoinnin muoto kyseiselle yritykselle. Pahin virhe on valita ensin vaikuttaja kenen kanssa halutaan tehdä yhteistyötä, miettimättä sen tarkemmin brand matchia: arvoja, kohderyhmää tai tavoitteita, ja sitten vasta miettiä mitä hänen kanssaan halutaan tehdä. 

Suunnitelmallisuus ja pitkäkestoiset kumppanuudet tulevat yhä kasvamaan tänäkin vuonna. Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelu, toteutus ja mittaaminen vaativat aikaa ja ammattitaitoa: tarvittavia verkostoja, työkaluja ja kokemusta, joita harvemmin talon sisältä löytyy riittävästi. Yrityksillä ei yleensä ole tarvittavia resursseja paneutua vaikuttajamarkkinointiin sen vaatimalla tavalla. Tästä johtuen vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneiden toimistojen hyödyntäminen tulee edelleen lisääntymään tänäkin vuonna.

PING Helsingin Inna-Pirjetta Lahti kehottaa markkinointitiimejä integroimaan vaikuttajamarkkinoinnin huolellisesti osaksi koko markkinointistrategiaansa

Vaikuttajamarkkinointi integroidaan entistä tiiviimmäksi osaksi yrityksen markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuutta huomioiden yhteistyön mahdollisuudet vaikuttajan kanavien lisäksi myös omissa kanavissa, maksetussa mainonnassa ja ansaitun median keinoin. Menestyksellinen vaikuttajayhteistyö edellyttää kykyä kokeilla rohkeasti ja halua heittäytyä uuteen yhdessä arvopohjaisesti valittujen yhteistyövaikuttajien kanssa.

Vaikuttajayhteistyön prosessi on kuin mikä tahansa markkinoinnin tai viestinnän toimenpide; hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Tärkeää on ymmärtää vaikuttajayhteistyön ainutlaatuinen luonne: siinä tehdään töitä ihmisen kanssa. Tämä ihminen kertoo seuraajilleen (someystävilleen) omasta elämästään, ja organisaationne viesti tai yrityksenne tuote tai palvelu sisällytetään osaksi tämän ihmisen elämää ja luottamuksellista someystävyyssuhdetta. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoijan on luotettava vaikuttajan näkemykseen parhaasta lähestymistavasta, oikeasta sanoituksesta ja toimivimmasta ajoituksesta. Sanoja ei voi laittaa toisen suuhun.

Haluatko lukea lisää vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä? Lataa uusin oppaamme “Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2022”, ja opi mm. mikä kanava on ollut suosituin vaikuttajien keskuudessa tai miten suunnitella vastuullista vaikuttajamarkkinointia.