Siirry sisältöön
logo
Hakukoneen hakupalkki

Miksi brändäys ja brändinhallinta ovat ensisijaisen tärkeitä yrityksellesi?


Meltwater

Nov 16, 2021

View All

Brändisi logosta yrityksesi nettisivuihin ja sosiaalisen median presenssiin tai asiakaspalveluun — kaikki nämä vaikuttavat siihen, kuinka kuluttajat kokevat brändisi. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että kaikilla yrityksillä on logo ja nettisivut sekä he ovat läsnä sosiaalisessa mediassa. Kuinka brändisi siis voi erottua kilpailijoista?

Avain menestykseen on brändäys ja brändinhallinta!

Tässä blogipostauksessa käsittelemme mm.

 • Brändäystä
 • Brändäyksen ja brändinhallinnan tärkeyttä
 • Esimerkkejä onnistuneesta brändäyksestä
 • Brändinhallinnan edut (esim. brändäys)

Sisältö

Lähdetään liikkeelle määrittelemällä kolme tärkeintä termiä, joita käsittelemme tässä blogissa.

Mitä on brändäys?

Brändäyksellä (eng. branding) tarkoitetaan brändiin kohdistuvaa asiakkaiden kokemaa ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden kokonaisuutta.

Tuotteet tehdään tehtaassa, mutta brändit luodaan ihmisten mielissä.
Walter Landor

Brändäys on paljon enemmän kuin pelkkä brändi. Se on ikään kuin yrityksen sosiaalinen jalanjälki, joka koostuu etukäteen suunnitelluista visuaalisista elementeistä sekä muista konsepteista ja tuotteista. On helppoa luoda brändi, mutta menestyvän brändin rakentaminen taas kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Brändäys vaatii paljon resursseja, mutta vaivannäkö kannattaa, sillä brändäys on yksi harvoista keinoista rakentaa ja ylläpitää tunnesidettä asiakkaisiin.

Tärkeimmät brändäykseen liittyvät elementit

Brändäys koostuu seuraavista tärkeistä elementeistä:

 • Brändin nimi - Ei nimeä, ei brändiä... Brändin nimen tulee olla mieleenpainuva, uniikki ja positiivisia tunteita herättävä. Harkitse brändin nimeä tarkkaan, koska se on ihmisten nähtävillä aina. Digitaalisessa maailmassa, brändin nimen tulisi näkyä myös verkkosivujen osoitteessa. Domainin saatavuus kannattaa siis tarkistaa etukäteen.
 • Design - Jokainen brändi tarvitsee johdonmukaisen ulkoasun, johon kuuluu logo, tuotteen design sekä muut brändiin liittyvät materiaalit. Koska tämä prosessi on todella tärkeä, sille on myös oma nimensä - Tuotemerkin ulkoasu (Brand Design).
 • Tuotteet - On sanomattakin selvää, että tuotteesi tarvitsevat laadukasta ja johdonmukaista brändäystä.
 • Asiakaspalvelu - Tuotteiden takana olevat ihmiset ovat myös osa brändiä. Kun olet yhteydessä asiakkaisiin, heille tuotetun arvon tulisi vastata tuotteen yleistä arvolupausta.

Edellä mainitut elementit muodostavat brändin identiteetin. Amazonin perustaja Jeff Bezos sanoi kerran, että brändillä tarkoitetaan myös sitä, mitä yrityksestäsi puhutaan, kun et ole läsnä. Voit luoda brändillesi parhaimmat mahdolliset puitteet, mutta brändisi herää henkiin vasta yrityksen ulkopuolella asiakkaiden elämässä.

Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan toista brändäykseen liittyvää tärkeää käsitettä...

Mitä on brändinhallinta?

Brändinhallinta (eng. brand management) on yritysten toteuttamaa brändäystä. Tätä osaa asiakaspolusta kannattaa hallinnoida sisäisesti. Brändinhallinta on jatkuva prosessi, joka on avainasemassa brändisi menestyksen kanssa.

Mitä kaikkea brändinhallinta sisältää?

Brändinhallintaan erikoistuneet brand managerit ovat avainasemassa kaikessa brändinhallintaan liittyvässä.

Nykyään useilla yrityksillä brändinhallintaan erikoistuneet henkilöt hoitavat kaiken brändäykseen liittyvän ja seuraavat sekä kehittävät aktiivisesti yrityksen brändäykseen liittyviä ohjeistuksia.

Yrityksen maineeseen ja brändin arvoon vaikuttavat monet eri seikat, mistä johtuen brändinhallintaan liittyvät tehtävät ovat usein laajoja.

 1. Brändistrategian kehitys (esim. brändilaajennukset)
 2. Brändin asemointi sen omalla markkinasegmentillä
 3. Brändinhallinta ja brändin seuranta
 4. Mainostaminen, sosiaalinen media ja sisältömarkkinointi

Nyt, kun ymmärrät brändäyksen ja brändinhallinnan eron, syvennytään vielä tarkemmin brändin käsitteeseen.

Mikä on brändi?

Vahva brändi on edellytys mille tahansa brändäykseen liittyvälle prosessille. Brändi koostuu enemmän tai vähemmän kiinteistä elementeistä, jotka herättävät ihmisten kiinnostuksen ja saavat heidät innostumaan tietyn tuotteen tai palvelun hankinnasta.

Tavoite on saada asiakkaat ostamaan yrityksesi tuote tai saamaan lisää tietoa yrityksesi palveluista.

Hyvä brändi koetaan luotettavana ja samaan aikaan asiakkaiden on helppo valita kyseinen brändi muiden joukosta.

Appelsiinin puolikkaita

© Engin Akyurt / Pexels

Olemme nyt käyneet läpi brändäykseen ja brändinhallintaan liittyvät perusasiat, siirrytään seuraavaksi brändäyksen ja brändinhallinnan hyötyihin.

Brändäyksen ja brändinhallinnan tärkeys

On kiistämättä selvää, että jokainen yritys tarvitsee brändäystä. Olemme listanneet muutamia brändäykseen ja brändinhallintaan liittyviä hyötyjä, kuten:

 • Asiakkaiden lojaalius - vahvoilla brändeillä on lojaaleja asiakkaita
 • Näkyvyys - yritykset, joilla on brändäys kunnossa, houkuttelevat asiakkaita myös ilman suuria investointeja mainontaan
 • Hinnoittelu - suositut brändit voivat myydä tuotteitaan korkeammalla hinnalla kuin tuntemattomat brändit, ja siten kasvattaa liikevaihtoaan
 • Suunnittelu - brändinhallinta mahdollistaa brändin menestyksen arvioinnin ja mittauksen

Seuraavassa kappaleessa keskitymme brändäyksen tärkeyteen koko yrityksen markkinoinnissa.

Brändäys koko yritykseen kohdistuvassa markkinoinnissa

Varsinainen brändäys voi alkaa, kun brändi on luotu. Brändäys on avainasemassa markkinoinnissa, sillä sen avulla rakennetaan asiakassuhteita ja brändiin kohdistuvaa lojaliteettia.

Brändäys on prosessi, jossa yhdistetään hyvä strategia ja luovuus. (Marty Neumeier)

Marty Neumeier on tunnettu brändäyksen asiantuntija, ja hän tarkoittaa lainauksessaan seuraavia asioita:

 1. Brändistrategia – Luottamusta ei rakenneta yhdessä yössä. Vain asettamalla pitkän aikavälin tavoitteita ja hiomalla yrityksen arvolupaus kuntoon, voit menestyä. Tämä pitää sisällään myös hyvän ymmärryksen kohdeyleisöstä ja keinoista, joilla yleisö tavoitetaan.
 2. Design – Brändi ei ole kiveen kirjoitettu, vaan se elää ja kehittyy. Myös vakiintuneet brändit uudistavat itseään jatkuvasti pysyäkseen kilpailussa mukana. Esimerkiksi visuaaliset parannukset, sanoituksiin liittyvät muutokset tai digitaaliset parannukset ovat osa brändäystä.

On hyvä pitää mielessä, että brändäys on toimivaa vain, jos sekä brändistrategia että design ovat kunnossa. Sinun täytyy myös voida mitata brändisi houkuttelevuutta, jotta voit jatkuvasti kehittää yrityksesi brändiä.

Perehdytään seuraavaksi brändäyksen eri muotoihin.

Mitkä ovat brändäyksen neljä eri strategiaa? [Brändäyksen eri tyypit]

Neljä ananasta

© Pineapple Supply Co. / Pexels

Brändäystä voi tehdä eri tavoin, ja näitä tapoja voidaan taas soveltaa luovasti eri liiketoiminta-alueilla. Yrityksesi ei tarvitse hyödyntää kaikkia oheisia strategioita menestyäkseen, vaan kannattaa valikoida tarkasti ne strategiat, jotka sopivat parhaiten yrityksesi arvoihin.

1. Tuotteen brändäys

Tuotteen brändääminen on yrityksille välttämätöntä. Olipa yrityksesi kivijalkakauppa, verkkokauppa tai mainostoimisto, olemme jatkuvasti tuotebrändäyksen ympäröiminä. Kysy itseltäsi esimerkiksi:

 • Kuinka tuotteesi brändäys erottuu kilpailijoista?
 • Mikä on erityistä ja uniikkia tuotteessasi?
 • Mitkä ominaisuudet ja asiakkaiden tarpeet ovat muokanneet tuotettasi ja tehneet siitä arvoa luovan?

2. Yrityksen brändäys

Yrityksen brändäys viittaa ihmisten mielikuviin koko yrityksestä.

Ohessa on muutamia kysymyksiä, joita kannattaa pohtia yrityksesi brändiin liittyen.

 • Mitä arvoja yrityksesi edustaa?
 • Onko yritykselläsi erityinen yrityskulttuuri, keskityttekö työnantajamielikuvaan tai yritysvastuullisuuteen (CSR)?
 • Ovatko yrityksesi tuotteet tai palvelut kalliita vai edullisia?
 • Kuinka viestit onnistumisista? Entä kuinka käsittelet kritiikkiä tai hallitset kriisejä?

3. Henkilöbrändäys

Henkilöbrändäys on itsensä brändäämistä. Yleensä henkilöbrändäykseen keskittyvät yrityksen avainhenkilöt tai henkilö, joka muuten edustaa koko yritystä, esimerkiksi vaikuttaja. Kyseisen henkilön luonne ja tarina määrittävät brändäykseen liittyvän sisällön suuntaa. Henkilöbrändäys toimii esimerkiksi kiinnostavien tarinoiden kertomisessa—ihmisistä kertovien tarinoiden, jotka saavat muissa aikaan ihailua.

4. Maantieteelliseen sijaintiin perustuva brändäys (Geo-Branding)

Joskus sijainnista tai paikasta voi tulla brändi. Jos esimerkiksi olet start-upin perustaja Berliinistä, ihmisillä on tietty mielikuva ja odotukset yrityksestäsi. Voit hyödyntää näitä mielikuvia ja odotuksia yrityksesi brändäyksessä.

Geo-brändäyksessä siis tietty elämäntyyli, kieli tai maamerkki voi tukea brändiäsi ja tehdä yrityksestäsi uskottavamman. Älä kuitenkaan nojaa liikaa geo-brändäyksen voimaan.

Kirsikkana kakun päällä: Co-brändäys

Co-branding eli yhteisbrändäys on brändäyksen muoto, jossa kaksi brändiä tekevät yhteistyötä keskenään. Yhden brändin eduksi koettu ominaisuus voidaan yhdistää toiseen tuotteeseen tai kaksi brändiä voivat päättää lanseerata kokonaan uuden tuotteen markkinoilla.

Yhteisbrändäys on erityisen toimivaa brändeille, jotka ovat jo ennalta tunnettuja. Yhteisbrändäys voi olla toimivaa myös tilanteessa, jossa suurempi ja tunnetumpi yritys auttaa nopeasti kasvavaa pientä start-upia saamaan tunnettuutta.

Uusien mahdollisuuksien etsiminen: Brändilaajennus

Kun brändäykseen laitetut panostukset alkavat tuottaa tulosta ja brändisi on tunnettu ja hyvämaineinen, voit harkita brändilaajennusta, jonka avulla voit laajentua uusille markkinoille. Lue lisää brändilaajennuksista blogistamme ja opi, kuinka sisällyttää laajennukset markkinointistrategiaasi.

Esimerkkejä toimivasta brändäyksestä

Ohessa on erilaisia esimerkkejä taitavasta brändäyksestä 😊

Muji: Brändittömyys on hyvää brändäystä

Kuvakaappaus Mujin kotisivuilta

Muji on japanilainen vähittäiskauppaan erikoistunut yritys, jolla on liikkeitä ympäri maailman. Mujin brändäys on tullut tunnetuksi yksinkertaisuudestaan. Muji keskittyy brändäyksessään monimutkaisten visuaalisten elementtien sijaan itse tuotteisiin. Mujin tyyliin kuuluu siis yksinkertaisuus ja minimalismi.

Mutta: koska yksinkertaisuus sopii yhteen japanilaisen kulttuurin kanssa, yrityksen brändillä on selkeä yhteys japanilaisiin juuriinsa. Jopa Mujin englanninkielisillä nettisivuilla yrityksen logo on japanilaisella kirjoituksella, mikä taas on selkeää geo-brändäystä eli maantieteelliseen sijaintiin perustuvaa brändäystä. Muji on brändinä houkutteleva globalisoituneille kuluttajille, koska sen brändi-identiteetti on sopivan yksinkertainen.

MUJI viittaa japanilaiseen ilmaisuun "Mujirushi Ryohin", mikä tarkoittaa "brändäämättömiä laatutuotteita". Mujin tapa brändätä tuotteensa brändäämättömiksi on todella uniikki lähestymistapa.

Uniqlo: Onnistunutta yhteisbrändäystä

Kuvakaappaus Uniqlon yhteistyöstä Jil Sanderin kanssa
Kuvakaappaus Uniqlon yhteistyöstä Fergus Purcellin kanssa

Uniqlo on japanilainen vaatebrändi, jolla on kauppoja ympäri maailman. Yritys lähestyy muotia käytännöllisyyden, korkean laadun ja kohtuullisen hinnan kautta.

Uniqlo on kuitenkin solminut yhteistyökumppanuuksia maailmankuulujen suunnittelijoiden kanssa, jotka ovat luoneet oman mallistonsa brändille. Tämä on yhteisbrändäystä eli co-brandingiä: huippusuunnittelijoiden eksklusiiviset luomukset yhdistettynä globaalin muotibrändin massatuotantona tuotettuihin edullisiin vaatteisiin.

Ensimmäisessä esimerkkikuvassa saksalaisen muoti-ikoni Jil Sanderin yksinkertainen tyyli sopii mainiosti Uniqlon modernin ja minimalistisen tyylin kanssa.

Toisessa esimerkissä taas britannialainen Fergus Purcell on suunnitellut Uniqlolle t-paidan ikonisella printillä. Laatu on taattua Uniqloa, tyyli kuitenkin kuuluu suunnittelijalle.

Nämä esimerkit demonstroivat, kuinka yhteisbrändäystä voi hyödyntää eri tavoilla. Uniqlo hyödyntää co-brandingiä tavoittaakseen lisää kuluttajia sekä vahvistaakseen brändiään.

Dritan Alsela

Düsseldorfissa omaa kahvilaa ja paahtimoa sekä verkkokauppaa pyörittävä Dritan Alsela kutsuu itseään "il Baristaksi".

Dritan Alsela aka Il Barista

Dritanin tapauksessa brändi keskittyy henkilön ympärille ja päinvastoin. Hänen persoonallisuutensa siis erottaa yrityksen muista. Dritan luottaa yksinkertaiseen brändäykseen. Kaikki tuotteet on esimerkiksi brändätty Dritanin allekirjoituksella, joka toimii samalla brändin yhtenä visuaalisena tunnisteena.

Dritan Alselan brändättyjä tuotteita

Dritan on todella aktiivinen Instagramissa, ja hänen sosiaalisessa mediassa tekemä brändäystyö on todella tarkasti mietittyä ja nokkelaa. Hänelle kahvi edustaa elämäntyyliä ja nautintoa. Sijainnilla ei ole väliä, ja Dritanilla onkin faneja ympäri maailman. Tämä strategia on toiminut täydellisesti il Baristalle, ja se on mainio esimerkki henkilöbrändäyksestä.

Kivamo

Kivamo on pieni paahtimo Wuppertalissa. Brändin nimi on melko monimutkainen, sillä se koostuu vanhasta turkkilaisesta kahvia tarkoittavasta sanasta "kiva", sekä italialaisesta lauseesta "Ti amo" eli rakastan sinua. Paahtimon kaksi omistajaa viittaavat nimen avulla juuriinsa, mutta brändin ydin viittaa selkeästi rakkauteen kahvia kohtaan.

Kivamon nettisivujen yläosan kuva, jossa on teksti "kaffeerösterei aus wuppertal"

Kivamon etusivulla hyödynnetään maantieteelliseen sijaintiin perustuvaa brändäystä, koska tekstissä kerrotaan missä kaupungissa paahtimo sijaitsee. Viittaus paikallisuuteen on selkeä, vaikka yrityksellä on myös verkkokauppa. He kirjoittavat blogissaan:

That's why I dreamed of starting my own coffee roastery with a coffee school, offering fresh coffee, roasted with love in small batches, for Wuppertal and the surrounding area."

Valokuva Kivamo Cafen omistajaperheestä kahvilassa.

Kivamossa voit valita kahvisi suuresta 13 kahvin valikoimasta. Kaikkien kahvien alkuperästä ja tuotannosta on tarjolla yksityiskohtaiset tiedot. Kahvin laatu on avainasemassa—vahva, tuttu ja paikallinen brändi on siis todistanut menestyksensä kahvilakentällä.

💡 Lue lisää: Tarinankerronnan hyödyntäminen brändäyksessä

Brändäyksen terminologia [Top 5]

Tässä vaiheessa tiedät jo mitä brändäys on, miksi se on tärkeää ja millä eri tavoin sitä voidaan tehdä. Kokosimme lyhyen brändäykseen liittyvän sanaston, jossa on viisi tärkeintä brändäykseen liittyvää termiä.

1. Yrityksen identiteetti

Yrityksen identiteetti (eng. corporate identity) tarkoittaa kaikkia niitä yrityksen imagoa määrittäviä ominaisuuksia, jotka erottavat sen kilpailijoista.

Yrityksen identiteetti koostuu kolmesta tärkeästä elementistä:

 • Design - Yrityksen visuaalinen identiteetti
 • Yrityskulttuuri - Tietyt arvot ja säännöt, joita yritys noudattaa
 • Yritysviestintä - Tyyli, jolla yritys viestii ja esittelee itsensä. Äänensävy eli tone of voice vakiintunut tähän liittyvä termi.

Brändäys muovaa oleellisesti yrityksen identiteettiä. Brändäys ja yrityksen identiteetti eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa. Brändäys korostaa tuotteita ja asiakaskokemusta, kun taas yrityksen identiteetti keskittyy yleiseen mielikuvaan yrityksestä sekä sen sisäiseen yrityskulttuuriin.

2. Brändilähettiläs

Brändilähettiläs on henkilö, joka mainostaa brändiä. Brändilähettiläs mainostaa brändiä tavalla, joka on luonnollisesti integroitu hänen päivittäiseen sosiaalisen median käyttöönsä.

Brändilähettiläitä on kolmea eri tyyppiä:

 1. Maksetut - Julkisuuden henkilöt, jotka ovat solmineet maksettuja kumppanuuksia brändien kanssa, ja jotka mainostavat brändiä eri sosiaalisen median alustoilla.
 2. Vapaaehtoiset - Vaikuttajat tai brändin fanit, jotka puhuvat brändisi puolesta sosiaalisessa mediassa arvoa luovalla tavalla. Nämä ovat siis vapaaehtoisia brändin puolestapuhujia, joille yritys ei maksa erikseen.
 3. Sisäiset - Työntekijät, jotka julkisesti promoavat brändiä, esim. yrityksen johtajat. Työntekijöiden on erityisen tärkeää seurata tarkasti yrityksen ohjeistusta somepresenssiin liittyen, jotta brändi pysyy johdonmukaisena.

Jos puhutaan brändin puolesta puhumisesta, (eng. brand advocacy), tarkoitetaan tällä puskaradion kautta toteutettua markkinointia. On fakta, että kuluttajat luottavat toisten kuluttajien mielipiteisiin. Sinun kannattaa siis varmistaa, että brändisi, tuotteesi ja palvelusi koetaan yleisesti positiivisessa valossa.

A phone on a pink stripped background with speech bubbles popping out.

3. Bränditietoisuus

Bränditietoisuudella tarkoitetaan yrityksen brändin tunnettuutta. Sitä voidaan mitata esimerkiksi kyselyllä, jossa kysytään muistavatko vastaajat tietyn brändin. Bränditietoisuudesta kertoo brändin tunnistaneiden prosenttiosuus. Targetoidun (digitaalisen) brändin tunnettuuden nousuun tähtäävän kampanjan menestystä voidaan mitata esimerkiksi bränditietoisuuden kasvulla.

4. Brändäyksessä käytettävien materiaalien hallinnointi

Nykyään yritysten täytyy olla läsnä yhä useammassa kanavassa samanaikaisesti. Sekä online että offline. Tämä taas vaatii paljon erilaisia digitaalisia materiaaleja, kuten kuvia tai videoita. Materiaalien tulee olla mahdollisimman hyvässä järjestyksessä, jotta niiden hyödyntäminen olisi vaivatonta. Tekninen termi materiaalien järjestyksessä pitämiselle on "brand asset management" eli brändäyksessä käytettävien materiaalien hallinnointi. Kaikkien brändäykseen käytettävien relevanttien materiaalien tulisi olla järjestettynä keskitetysti, esimerkiksi erillisellä materiaalien hallinnointiin tarkoitetulla alustalla.

5. Brändipääoma

Brändipääoma tarkoittaa yrityksen brändin arvoa. Brändipääoma on tärkeää, koska sillä on tärkeä osa yrityksen arvonluonnissa. Tästä johtuen brändipääoma voidaan ilmaista myös rahallisesti.

Brändipääoman esittäminen rahallisessa muodossa auttaa sinua vertailemaan eri yritysten brändäykseen liittyviä kampanjoita. Kannattaa pitää mielessä, että brändin arvokkuuden arviointiin on olemassa useita eri tapoja, ja brändipääoma voi vaihdella suurestikin laskentatavasta riippuen.

Yksi brändipääoman tärkeimmistä komponenteista on brändin uskottavuus. Uskottavuus voi tuottaa yrityksellesi merkittävää arvoa, sillä uskottavilla brändeillä on parempi mahdollisuus rakentaa uskollisia asiakassuhteita sekä toipua kriisistä.

💡 Lue lisää: Mikä on brändistrategia?

Suojele brändiäsi

Ei tule yllätyksenä, että brändinhallintaan liittyvän rahallisen arvon takia myös johtajat kiinnostuvat brändinhallinnasta yhä enemmän. Isoin haaste on kuitenkin brändinhallinnan monimutkaisuus ja haastavuus, etenkin globaalilla tasolla.

Koska uutisia ja sosiaalisen median postauksia julkaistaan 24/7, brändinhallinnan kentästä on tullut meluisa ja nopeasti muuttuva. Elämme maailmassa, jossa brändin maine voidaan tuhota yhdellä twiitillä. Mainetta kolhivat tapahtumat saattavat koitua todella kalliiksi yrityksille.

Nykyään jopa pieni kitka saattaa muuttua suureksi kriisiksi, sillä miljoonat ihmiset voivat nähdä, kommentoida ja jakaa brändien ja asiakkaiden välisiä keskusteluja.

Kyky reagoida kriisiin on positiivisen brändimielikuvan ylläpitämisessä ratkaiseva tekijä, mutta se auttaa myös maineenhallinnassa sekä asiakkaiden säilyttämisessä. Nopeus, jolla reagoit kriiseihin vaikuttaa siihen, kuinka media ja kuluttajat kokevat brändisi. Sosiaalisen median kuuntelusta tulee tässä vaiheessa todella tärkeää.

Kriisien tunnistaminen

Kannattaa pitää mielessä, että vaikka asiat näyttäisivätkin brändisi kannalta huonolta, asiat eivät välttämättä todellisuudessa ole yhtä pielessä kuin ajattelet. Esimerkiksi kaikista asiakkaiden valituksista tai spekulaatioista ei aiheudu kriisiä.

Pinkki pommi pinkillä taustalla.

Anna datan johdattaa sinua, kun pohdit kannattaako kriisiin vastata tai mitä sinun kannattaisi vastata. Onneksemme on olemassa paljon erilaisia työkaluja, jotka auttavat pysymään ajan tasalla ja jotka kertovat, milloin kannattaa vaihtaa kriisinhallintavaihteelle. Meltwaterin alusta on yksi työkalu, jota voidaan hyödyntää kriisien tunnistukseen. Alustamme avulla voit seurata mm. seuraavia mittareita:

 • Vaikuttajien osallistuminen
 • Trendaavat avainsanat
 • Tunne/sentimentti
 • Kesto
 • Sitoutumisaste

Lue uusimmasta oppaastamme lisää kriisinhallinnasta.

Hallinnoi brändiäsi globaalilla tasolla

Globaali brändinhallinta perustuu ideaan, jossa luodaan yksi globaali strategia, joka monistetaan paikallisille markkinoille. Kansainväliset yritykset ovat jo pitkään pohtineet kannattaako strategiat lokalisoida vai mukauttaa eri markkinoille sopiviksi, mutta globaali brändinhallinta sisältää paljon muutakin kuin "glokalisaatioon" liittyvän väittelyn.

Yrityksen brändistä globaalisti vastaavat henkilöt ovat vastuussa strategian konseptoinnista ja toteuttamisesta, ja he koordinoivat prosesseja varmistamalla maidenvälisen yhtenäisyyden. He myös luovat sellaisen organisaatiorakenteen, joka tukee yhteistyötä.

Datan intergrointi

Datan integrointi saattaa aiheuttaa päänvaivaa globaaleille yrityksille, joiden maakohtaiset tiimit käyttävät keskenään eri palveluntarjoajien ratkaisuja. Yrityksen brändi maksaa viimekädessä kovimman hinnan datan integraatioon liittyvistä haasteista, koska data on silloin siiloutunutta.

Datasiiloilla on negatiivinen vaikutus yhteisiin linjauksiin, yhteistyöhön, tuottavuuteen ja kykyyn saada yksi selkeä kuva kaikista kampanjoista ja asiakaskokemuksesta. Forresterin mukaan yksi suurimmista syistä, miksi markkinointitiimit eivät saa kaikkea tarpeellista dataa yhdestä paikasta, on markkinointianalytiikkaa tuottavien työkalujen hajanaisuus eri maaorganisaatioiden välillä. Saman tutkimuksen mukaan kaksi kertaa enemmän markkinoijia ylitti tulostavoitteensa yli 10 prosentilla, kun heidän markkinointianalytiikkaa tuottavat työkalut olivat hyvin integroidut.

Esimerkki datavisualisointia tarjoavasta alustasta

Helpottaakseen erilaisten datatyyppien integrointia, monet organisaatiot tukeutuvat ohjelmointirajapintoihin (API). APIa käytetään siirtämään dataa yhdestä sovelluksesta toiseen. Lyhyesti sanottuna, API auttaa eri sovelluksia keskustelemaan keskenään ilman, että loppukäyttäjän tarvitsee osata koodata mitään ylimääräistä. Esimerkiksi Meltwaterin API auttaa brändejä keräämään, kontekstualisoimaan, järjestämään sekä integroimaan dataa sosiaalisen median lähteistä ja yhdistämään tätä dataa sisäisen datan kanssa (esim. myynnin tai asiakasymmärryksen dataa). Tulos? 360 asteen näkymä, mahdollisuus rakentaa realistisempia asiakaspolkuja sekä kehittää asiakaskokemusta ja brändiä.

Lue lisää datan integroinnista uusimmasta oppaastamme: Sosiaalisen median ROI: Lisää kasvua sosiaalisen median avulla.

Kuinka mitata brändisi menestystä?

Lopuksi sinun kannattaa vielä tutustua tyypillisimpiin metodeihin, joita voidaan käyttää bränditietoisuuden mittaamisessa.

 1. Mielipidetutkimus - Kyselyt, jotka toteutetaan puhelimitse, sähköpostitse tai suoraan yrityksen nettisivuilla. Kyselyiden avulla voidaan mitata brändin tunnettuutta.
 2. Nettisivujen data - Esimerkiksi Google Search Consolen avulla voidaan mitata, kuinka monta käyttäjää tulee nettisivuillesi Googlen kautta, ja kuinka hyvin sijoitut Googlen hakutuloksissa yrityksellesi tärkeimpien hakusanojen osalta. SEO-työkalujen, kuten Ahrefsin avulla voit verrata sijoitustasi hakutuloksissa myös kilpailijoihin.
 3. Hakuvolyymi - Google Adsin Keyword planner -työkalulla voit analysoida, kuinka monta kertaa (keskimäärin kuukaudessa) ihmiset hakevat tiettyä hakutermiä Googlessa. Tämä taas mahdollistaa brändille tärkeiden hakutermien hakuvolyymin määrittämisen.
 4. Somekuuntelu - Ihmiset puhuvat brändistäsi sosiaalisessa mediassa, ja yrityksesi voi hyödyntää somesta saatua ymmärrystä monella eri tavalla. Sosiaalisen median kuunteluun tarkoitetulla työkalulla voit esimerkiksi seurata sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa keskustelua. Työkalun tarjoamaa dataa analysoimalla saat kokonaiskuvan brändistäsi eri sosiaalisen median kanavissa.

Jos haluat oppia lisää Meltwaterin brändinhallinnan työkalusta, täytä yhteystietosi alle, niin näytämme kuinka alusta toimii käytännössä!

Loading...