Teimme kyselyn yhdessä Okimo Clinicin kanssa suomalaisille viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille. Kysyimme sosiaalisen median hyödyntämistä ja tavoitteiden asettamista. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 92 viestinnän ja markkinoinnin ammattilaista.

Kyselyssä ilmenee, että suurella osalla yrityksistä on edelleen haasteita selkeiden tavoitteiden asettamisessa. Vain 5% kyselyyn vastanneista organisaatioista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median sisällöille on asetettu selkeät tavoitteet.  

Okimo Clinicin toimitusjohtajan Helene Auramon mukaan kyselyn tulokset osoittavat, että suomalainen yritysjohto ei edelleenkään ymmärrä sosiaalisen median merkitystä osana yrityksen liiketoimintaa. Jos johto ymmärtäisi sosiaalisen median linkin liiketoimintaan paremmin, mittarit ja tavoitteet olisi asetettu ja resursointi selkeää.

Sosiaalisen median sisältöjen tavoitteiden toteutumista voidaan seurata asettamalla tavoitteita tukevat relevantit mittarit, jotka kytkeytyvät organisaation tavoitteisiin. Kyselyyn vastanneiden organisaatioista kuitenkin vain 2% oli asettanut selkeät mittarit sosiaalisen median sisällöille ja ainoastaan 4% kertoi vastuunjaon olevan täysin selkeä. Vastaajat itse listasivat haasteiksi etenkin resurssit ja ajankäytön.

Suomalaiset organisaatiot tavoittelevat sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä – ei myyntiä

Kysely osoitti, että viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset näkevät sosiaalisessa mediassa paljon mahdollisuuksia. Kohderyhmien tavoittaminen, näkyvyyden lisääminen, tunnettuuden kasvattaminen ja asiantuntijuuden kasvattaminen olivat yleisimpiä mahdollisuuksia, joita kyselyn vastaajat listasivat.

Social selling” kuitenkin kasvaa jatkuvasti muualla maailmassa ja sosiaalisesta mediaa hyödynnetään yhä aktiivisemmin myös myynnin työkaluna. Sosiaalisen median avulla pystytään löytämään uusia mahdollisuuksia ja myyntiliidejä mutta myös verkostoitumaan ja keskustelemaan suoraan ostajien kanssa. Tämän uskomme lisääntyvän jo tänä vuonna monissa myyntiorganisaatoissa.

Periscope ja Snapchat kiinnostavat vuonna 2016

Kyselyyn vastanneiden B2B-yritysten keskuudessa yleisimmin käytössä olevat kanavat olivat Twitter, Linkedin ja Facebook. B2C-puolella sen sijaan Facebook, YouTube ja Twitter olivat käytössä useimmiten. Instagram on B2B-yrityspuolella edelleen kasvussa –  jo 57% B2C-yrityksistä oli läsnä myös Instagramissa.

Julkisella sektorilla käytetyimmät kanavat olivat Facebook, Twitter ja YouTube. Julkishallinto ja järjestöt olivat aktiivisimpia ottamaan käyttöön uusia palveluita, kuten Periscope ja Snapchat.

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, minkä kanavien käyttöönottoa organisaatiot nyt harkitsevat. B2B-puolella eniten kiinnostusta herätti SlideShare, Periscope ja Instagram, B2C-puolella Periscope, Instagram ja Snapchat. Julkisella sektorilla Periscope ja Snapchat nousivat suosituimmiksi uusista kanavista.

Mistä suomalaisista brändeistä voimme ottaa mallia?

Vastaajat listasivat lukuisia brändejä, joiden he kokivat tekevän hyvää sisältöä sosiaaliseen mediaan. Näitä ovat B2B-puolella Wärtsilä ja Kone, B2C-puolella Valio ja Fazer. Julkishallinnon puolella suurimpaan suosioon nousivat Verohallinto ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Kooste kyselyn tuloksista videona: