Skip to content
logo

Betingelser for brug

Indholdsfortegnelse

View in English

Velkommen

Velkommen til nye, nuværende eller fremtidige Meltwater-kunder! Meltwaters online-informationsplatforme overvåger dagligt milliarder af digitale dokumenter og leverer markedsindsigter, pressekommunikationsværktøjer og social medieanalyse til kunder over hele verden.

Meltwaters brugsvilkår og -betingelser følger nedenfor. Nærværende aftale udgør en kontrakt mellem Kunden (som defineret i ordrebekræftelsen) og Meltwater. Nærværende vilkår gælder for brug af ​​(og adgang til) tjenesterne og Meltwaters websted.

Ved at bruge Meltwaters tjenester, besøge Meltwaters websted eller give andre mulighed for at gøre dette accepterer Kunden at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Sådan fungerer Meltwater-licensen

Meltwaters tjenester overvåger traditionelle, sociale og redaktionelle elektroniske medier. Baseret på søgefiltre og Boolsk logik leverer Meltwaters platform nyhedssøgeresultater i form af hyperlinks. Disse hyperlinks linker til et tredjepartswebsted, hvor artiklen er udgivet.

Meltwater screener ikke hvert nyhedssøgeresultat og tjekker og godkender ikke disse tredjepartswebsteder, ligesom Meltwater heller ikke er ansvarlig for tredjepartsindhold, der tilgås gennem tjenesterne. Kunden er selv ansvarlig for at vurdere, hvorvidt Kunden ønsker at tilgå et tredjepartswebsted, og accepterer at være bundet af det pågældende websteds vilkår. Kunden forpligter sig til ikke at kopiere, gengive, distribuere, sende, ændre, sælge, licensere eller på anden måde udnytte tredjepartsindhold, medmindre den pågældende tredjepart udtrykkeligt har givet Kunden ret til at gøre dette.

Størstedelen af Meltwaters onlinekilder gør deres indhold tilgængeligt gratis, men nogle publikationer i Meltwaters kildebase opkræver ekstragebyrer for adgang til deres indhold. Disse er ikke indeholdt i Kundens Meltwater-abonnement, og hvis Kunden vælger at tilgå det pågældende indhold, accepterer Kunden at betale for det.

Udover blot at overvåge onlinemedier kan Meltwaters tjenester også give Kunden mulighed for at uploade eller distribuere eget indhold. Kunden accepterer, at alt indhold, som Kunden måtte uploade eller distribuere, tilhører Kunden og overholder gældende lovgivning.

Meltwater har ret til at lukke eventuelle tjenester eller konti, hvorigennem der sker krænkelse af immaterielle rettigheder (herunder Meltwaters), eller hvor brug af tjenesterne (herunder eventuelt indhold, der uploades eller distribueres af Kunden) overtræder gældende lovgivning.

En bemærkning om Spam

De fleste af Meltwaters tjenester gør det muligt at videresende søgeresultater til andre. Kunden accepterer ikke at misbruge denne mulighed eller at sende spam til nogen, der bruger Meltwaters tjenester, og er indforstået med, at Meltwater kan suspendere eller opsige eventuelle kunder, som efter Meltwaters opfattelse gør dette.

I det omfang dette er tilladt ifølge lovgivningen, accepterer Kunden at skadesløsholde og friholde Meltwater og Meltwaters datterselskaber, tilknyttede selskaber, medarbejdere og kunder for et eventuelt erstatningsansvar og alle eventuelle erstatninger og bøder (herunder rimelige advokatsalærer), der udspringer af Kundens manglende overholdelse af denne garanti.

Kort sagt: Kunden og alle brugere skal bruge webstedet og Meltwaters tjenester samt alt indhold, der tilgås via tjenesterne, i overensstemmelse med alle gældende love og regler.

Hvem kan bruge Meltwaters tjenester?

Køb af et Meltwater-abonnement giver Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at lade sine autoriserede brugere (det præcise antal er angivet i ordrebekræftelsen) bruge tjenesterne. Selv om Kunden kan bruge tjenesterne til ethvert forretningsmæssigt formål, skal de bruges til Kundens egne formål og på vegne af Kundens virksomhed. (Dette gælder dog ikke for partnere eller tilknyttede selskaber). Alle autoriserede brugere skal være medarbejdere i Kundens virksomhed, medmindre de er eksterne konsulenter, som Kunden har antaget, der udelukkende kan bruge tjenesterne på Kundens vegne.

Hvis Kunden er et markedsførings- eller PR-bureau, der bruger Meltwaters tjenester på vegne af sin(e) kunde(r), accepterer Kunden, at:

  • Aftalen mellem Kunden og Kundens kunde(r) yder Meltwaters rettigheder samme beskyttelse som nærværende aftale.
  • Den pågældende aftale giver Kunden tilladelse til at levere Kundens kunders oplysninger til Meltwater samt handle på disses vegne, hvor dette måtte være relevant.
  • Meltwater er ikke part i Kundens aftale med Kundens kunde(r), og Kunden alene har ansvaret for at levere bureautjenester til sin kunde.
  • Der skal ske betaling af alle beløb i henhold til nærværende aftale, uanset om Kunden har modtaget betaling fra sine kunder.

Hvad er nødvendigt for at bruge tjenesterne?

I de fleste tilfælde skal du blot bruge en webbrowser, en internetforbindelse og en adgangskode. Kunden er ansvarlig for selv at have al hardware, der er nødvendig for at bruge tjenesterne, og for, at der er internetadgang. Kunden er ansvarlig for aktiviteten på sin konto samt for at beskytte sin egen adgangskode. Derfor skal Meltwater underrettes, så snart der er mistanke om uautoriseret brug af kontoen eller adgangskoden.

Betaling

Priser og betalingsbetingelser for tjenesterne fremgår af ordrebekræftelsen. Betaling kan ske ved elektronisk bankoverførsel. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte din Meltwater-repræsentant.

Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, faktureres betalingen ​​for abonnement (førstegangskunder) eller fornyelse (eksisterende kunder) som et samlet beløb ved abonnementsperiodens eller fornyelsesperiodens start. Kunden er ansvarlig for at betale eventuelle skatter, som ikke er indeholdt i prisen, og som vil fremgå af fakturaen.

Alle købte nyhedskanaler er tilgængelige med det samme, når brugeren logger på sin Meltwater-konto. Fordi Meltwaters tjenester er fuldt tilgængelige for Kunden fra abonnementsstart, er det ikke muligt at få beløb refunderet (medmindre andet fremgår her). Hvis Kunden ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser inden fakturaens forfaldsdato, er Meltwater berettiget til at opkræve et gebyr for forsinket betaling, opkræve morarenter og/eller afbryde adgangen til tjenesterne midlertidigt eller permanent.

Oppetid

Meltwater har et garanteret servicemål for oppetid på 99,5 % i hele aftaleperioden, et af ​​de mest aggressive efter SaaS-standarder. I tilfælde af et teknisk udfald, der gør tjenesterne utilgængelige for Kunden i mere end 3 på hinanden følgende hverdage efter, at Kunden har underrettet Meltwater om udfaldet, vil Meltwater udstede en kredit til Kunden, som forholdsmæssigt svarer til udfaldets længde (baseret på Kundens årlige betaling til Meltwater).

Aftaleperiode og opsigelse

Meltwater leverer tjenester i den aftaleperiode, der er angivet med start- og slutdatoer i ordrebekræftelsen. Hvis nærværende aftale opsiges, ophører alle brugsrettigheder.

Hvis Kunden misligholder nærværende aftale, er Meltwater berettiget til at afbryde adgangen til tjenesten straks efter at have konstateret misligholdelsen. Kunden har 30 dage til at afhjælpe den pågældende misligholdelse, hvorefter Meltwater er berettiget til at hæve aftalen.

Hvis Meltwater væsentligt misligholder nærværende aftale (og ikke kan afhjælpe misligholdelsen inden for 30 dage efter skriftlig meddelelse herom fra Kunden), er Kunden berettiget til at få refunderet et forholdsmæssigt beløb for de tjenester, der ikke er blevet leveret.

Fornyelse af abonnement

For at gøre det så let som muligt for kunder at forny deres abonnement sker der automatisk fornyelse i henhold til nærværende aftale. Medmindre Kunden opsiger aftalen mindst 60 dage før udløbet af aftaleperioden, fornyes denne aftale automatisk med samme abonnementsperiode til Meltwaters til enhver tid gældende standardpris.

Hvis Meltwater ikke modtager Kundens skriftlige opsigelse mindst 60 dage før udløbet af aftaleperioden, anses Kunden for at have accepteret denne fornyelse.

Produktspecifikke vilkår

Meltwater samarbejder med adskillige teknologipartnere om forbedring af sine produkters hastighed og funktionalitet. Hvis Kunden ikke køber nedenstående tjenester, vil de pågældende produktspecifikke vilkår ikke finde anvendelse. Hvis Kunden køber en eller flere af ​​nedenstående tjenester, accepterer Kunden de vilkår, der gælder for de pågældende tjenester.

Meltwater Rise: Kunden er eneansvarlig for eventuelle konkurrencer, kampagner og/eller præmielodtrækninger, der afvikles ved hjælp af Meltwaters tjenester, og Kunden skal overholde alle gældende love og regler samt krav i henhold til tilladelser. Kunden accepterer at udarbejde og håndhæve alle gældende regler, retningslinjer, brugsvilkår og/eller databeskyttelsespolitikker. Meltwater kan have udarbejdet standardregler for konkurrencer; de er kun beregnet som et illustrativt eksempel.

Nyhedstjenester: Kunden accepterer kun at udsende nyhedstjenester, artikler eller andet indhold, der er direkte forbundet med dets virksomhed. Kunden må ikke sende pressemeddelelser, der omhandler gruppesøgsmål, verserende retssager eller investeringsudtalelser/-analyser. Hverken Meltwater eller eventuelle tredjepartsudbydere af nyhedstjenester er forpligtet til at udgive Kundens indhold og forbeholder sig ret til at afvise eventuelle nyhedsmeddelelser og/eller andet indhold (grafik, fotos, billedtekster osv.), som de hver især anser for upassende eller uprofessionelle for et netværk, der distribuerer erhvervsnyheder.

Globale trykte medier: Kunden forstår og accepterer at være bundet af Acquire Medias vilkår og betingelser. Acquire Media er en udtrykkelig tredjepartsbegunstiget i forhold til disse vilkår for så vidt angår globale trykte medier, og Meltwater forvalter disse fordele for Acquire Media.

Meltwater Engage: Kunden forstår og accepterer at være bundet af de vilkår og betingelser, der findes på https://engage.meltwater.com/meltwater-terms-of-service. Sprout Social er en udtrykkelig tredjepartsbegunstiget i forhold til disse vilkår for så vidt angår Meltwater Engage-tjenesterne.

Immaterielle rettigheder

Meltwater er stolt af den software og de tjenester, som Meltwater ejer. Meltwater er glad for at kunne give Kunden ret til at bruge disse tjenester, og denne ret er strengt begrænset til det i nærværende aftale anførte. Kunden forpligter sig til ikke at sælge, videresælge, gengive, duplikere, kopiere, ændre eller på anden måde udnytte dele eller afledte produkter af webstedet eller dets indhold, ligesom Kunden forpligter sig til ikke at bruge data-mining-værktøj, robotter eller lignende dataindsamlings- og -udtrækningsværktøj.

Alle tjenester og alt indhold på webstedet (som ikke er frembragt af Kunden eller en tredjepart), herunder software, kode, varemærker eller logoer, tilhører eller er licenseret til Meltwater, og Meltwater forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i henhold til disse vilkår. Kunden forpligter sig til ikke at bruge Meltwaters navn, varemærke, logo eller Meltwater-genereret indhold uden Meltwaters udtrykkelige skriftlige samtykke.

Garanti og erstatningsansvar

I det omfang dette er tilladt ifølge gældende lovgivning, kan ingen af ​​parternes samlede erstatningsansvar, der udspringer af eller i forbindelse med nærværende aftale, overstige prisen på Kundens nuværende abonnement. 

Ingen af ​​parterne er erstatningsansvarlige for indirekte skader eller følgeskader, der måtte udspringe af eller i forbindelse med nærværende aftale. Følgeskader kan omfatte tab af avance, goodwill, data eller omdømme. Følgeskader kan også omfatte de udgifter, der måtte være forbundet med at skifte fra Meltwaters tjeneste til en anden.

Meltwater leverer webstedet og tjenesterne ”som er og forefindes” uden garantier eller betingelser af nogen art.

Meltwater leverer et ”plug-and-play”-værktøj. En nærmere beskrivelse af de købte tjenester findes i Kundens ordrebekræftelse.

Meltwaters tjenester er afhængige af Kundens internetforbindelse, hardware og netværksforbindelse, og Meltwater kan ikke garantere – og garanterer ikke – uafbrudt, sikker eller fejlfri drift af webstedet.

Endvidere findes nyhedssøgeresultater på internettet. De er afhængige af den korrekthed og rettidighed, med hvilken onlineudgivere opdaterer deres artikler. Meltwater kan ikke afgive – og afgiver ingen – erklæringer eller garantier med hensyn til korrektheden, rettidigheden, kvaliteten eller pålideligheden af ​​de oplysninger, der tilgås via webstedet, og især ikke for, at de er egnet til et bestemt forretningsmæssigt formål.

Kort sagt: Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger, der indhentes fra Meltwater eller via webstedet, anses for at udgøre en garanti, der ikke udtrykkeligt fremgår af nærværende aftale. Det her anførte kan dog ikke begrænse Kundens lovbestemte garantier, rettigheder eller beføjelser.

Generelt

Lovvalg: Den juridiske enhed, som indgår aftalen for Meltwater (fremgår af ordrebekræftelsen), er bestemmende for lovvalg og værneting i tilfælde af en eventuel tvist:

Juridisk enhed: Meltwater Danmark ApS

Lovvalg/værneting: København, Danmark

I tilfælde af en eventuel tvist i henhold til nærværende aftale skal parterne først forsøge at nå frem til en mindelig løsning.

Afkald/Vilkårenes uafhængighed: Hvis en part giver afkald på at gøre misligholdelse af nærværende aftale gældende, skal denne ikke anses for at have givet afkald på at gøre anden misligholdelse gældende. Hvis en part undlader at gøre en rettighed i henhold til nærværende aftale gældende, skal denne ikke anses for at have givet afkald på at gøre andre af sine rettigheder gældende. Hvis en bestemmelse i nærværende aftale anses for ugyldig, vil dette ikke påvirke de andre bestemmelser, og den pågældende bestemmelse skal fortolkes så tæt som muligt på sin oprindelige ordlyd.

Overdragelse: Ingen af ​​parterne kan overdrage sine rettigheder i henhold til nærværende aftale (eller hele aftalen) uden den anden parts udtrykkelige skriftlige samtykke, medmindre dette sker i forbindelse med partens egen fusion eller opkøb.

Hele aftalen: Disse vilkår udgør sammen med ordrebekræftelsen (nærværende aftale) hele aftalen. Alle andre mundtlige samtaler, forståelser eller vilkår og betingelser, herunder vilkår i købsordrer eller i forbindelse med udbud eller forhandlerregistrering, er ugyldige og uden retskraft, også selv om de måtte være oprettet efter underskrivelse af ordrebekræftelsen, og også selv om Meltwater har påbegyndt leveringen af sine tjenester. Nærværende aftale kan kun ændres ved skriftlig aftale, der underskrives af en tegningsberettiget for hver af parterne.

Bestemmelser, der fortsat er gyldige efter aftalens ophør: Følgende bestemmelser skal fortsat være gældende efter nærværende aftales ophør: Sådan fungerer Meltwater-licensen, Immaterielle rettigheder, Garanti og erstatningsansvar, Produktspecifikke vilkår, Generelt og eventuelle erklæringer eller garantier indeholdt heri.

Databeskyttelse: Kunden accepterer Meltwaters databeskyttelsespolitik, som er tilgængelig på www.meltwater.com/privacy.

Meddelelser: Kunden accepterer, at meddelelser, herunder juridiske meddelelser, kan sendes pr. e-mail til den e-mailadresse, der er anført i ordrebekræftelsen.

Definitioner

I disse vilkår (og ordrebekræftelsen) har nedenstående betegnelser følgende betydninger:

Acquire Media: Acquire Media Ventures Inc., 3 Becker Farm Road, Suite 401; Roseland, NJ 07068, USA.

Aftale: Disse vilkår sammen med ordrebekræftelsen.

Autoriseret brug: Brug af tjenesterne i nøje overensstemmelse med vilkårene i nærværende aftale.

Autoriseret bruger: En specifik medarbejder eller konsulent i samme land som den af Kundens enheder (som defineret i ordrebekræftelsen), som Kunden har bemyndiget til at bruge tjenesterne udelukkende på Kundens vegne. Også defineret som "brugere".

Kunde: Kunden eller en repræsentant for Kunden som angivet i ordrebekræftelsen.

Morarenter: Den maksimale rentesats tilladt ifølge gældende lovgivning.

Meltwater: Den juridiske Meltwater-enhed, som er angivet i ordrebekræftelsen. Også defineret som "den".

Nyhedssøgeresultater: Søgeresultatet for en specifik nyhedsartikel, der indeholder en hyperlinktekst til den online-mediekilde, hvor artiklen er udgivet.

Ordrebekræftelse: Dokumentet, der definerer Kunden, beskriver de købte tjenester og indeholder betalingsvilkår og underskrifter.

Parterne: Både Kunden og Meltwater.

Tjenester: De tjenester, der leveres af Meltwater (og eventuelle tredjepartsudbydere) som beskrevet i ordrebekræftelsen.

Websted: Eventuelt websted, som har domænet eller er et underdomæne af www.meltwater.com.

Særlige vilkår: De vilkår, der er angivet i feltet 'Særlige vilkår' i ordrebekræftelsen. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem disse og ovenstående vilkår skal de særlige vilkår have forrang.

Vilkår: Disse brugsvilkår og -betingelser.

Tredjepartsindhold: Alt indhold og alle annoncer, produkter eller andre materialer, der tilhører en tredjepart.

Tredjepartswebsteder: Alle tredjepartswebsteder.