Weiter zum Inhalt
logo

Användarvillkor — Sverige

Table of Contents

View in English

Välkommen

Välkommen nya, befintliga och framtida kunder till Meltwater! Meltwaters webbaserade plattformar för omvärldsbevakning behandlar dagligen miljarder digitala dokument och tillhandahåller marknadsinsikter, kommunikationsverktyg och medieanalyser till över 20 000 företag världen över.

Nedan finns Meltwaters villkor och bestämmelser för användning. Detta avtal utgör ett kontrakt mellan Kunden (definierad enligt Meltwaters uppdragsbeskrivning, kallad ”orderbekräftelse”) och Meltwater. Dessa villkor reglerar användningen av (och åtkomsten till) tjänsterna och Meltwaters webbplats.

Genom att använda Meltwaters tjänster, gå in på Meltwaters webbplats eller genom att tillåta någon annan att göra det samtycker Kunden till att vara bunden av dessa villkor och bestämmelser.

Hur Meltwaterlicensen fungerar

Meltwaters tjänster bevakar traditionell, social och TV-/radiosänd media via nätet. Meltwaters plattformar bygger på sökfilter och boolesk logik och ger sökresultat för nyhetslänkar i form av hyperlänkar. Dessa hyperlänkar länkar till en tredjepartswebbplats på vilken artikeln är publicerad.

Meltwater sållar inte varje sökresultat för nyhetslänkar ochdärav rekommenderar eller granskar inte Meltwater någon tredjepartswebbplats och är inte heller ansvarig för eventuellt tredjepartsinnehåll som nås via tjänsterna. Kunden ansvarar för att avgöra om Kunden ska besöka en tredjepartswebbplats och samtycker till att vara bunden av dess villkor. Kunden samtycker till att inte kopiera, återge, distribuera, sända, modifiera, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja tredjepartsinnehåll såvida inte tredje parten i fråga uttryckligen har gett Kunden dessa rättigheter.

Majoriteten av Meltwaters 300 000 onlineresurser gör sitt innehåll tillgängligt gratis. Det finns dock vissa publikationer bland källorna som kräver extra avgifter för att ge åtkomst till sitt innehåll. Dessa inkluderas inte i priset för Meltwater-prenumerationen och om Kunden väljer att använda detta innehåll, samtycker Kunden till att betala för det.

Utöver bevakning av onlinemedier tillåter Meltwater-tjänsterna även att Kunden laddar upp eller distribuerar sitt eget innehåll. Kunden samtycker till att allt innehåll som Kundenladdar upp eller distribuerar tillhör Kunden och följer alla tillämpliga lagar.

Meltwater har rätt att avsluta alla tjänster eller konton genom vilka immaterialrätt har brutits mot (inklusive Meltwaters), eller där användningen av tjänsterna (inklusive eventuellt innehåll Kunden laddar upp eller distribuerar) bryter mot tillämpliga lagar.

En notis angående Spam

De flesta av Meltwaters tjänster tillåter Kunden att skicka vidare sökresultat till andra. Kunden samtycker till att inte missbruka denna funktion eller spamma någon med hjälp av Meltwaters tjänster – och förstår att Meltwater kan stänga av tillgång till Meltwater-tjänsterna eller säga upp kunder som anses göra det.

Om Kunden är i Sverige, garanterar och intygar Kunden att de följer den svenska marknadsföringslagen och den svenska personuppgiftslagen. I den utsträckning som lagen tillåter, samtycker Kunden till att gottgöra och hålla skadeslösa: Meltwater, dess dotterbolag, filialer, anställda och kunder, från och mot alla skyldigheter, skador och böter (inklusive rimliga advokatkostnader) avseende Kundens överträdelse av denna garanti.

Enkelt uttryckt: Kunden och alla användare, måste använda webbplatsen och Meltwater-tjänsterna, samt allt innehåll som tillhandahålls genom tjänsterna, under iakttagande av alla gällande lagar, regler och bestämmelser.

Vem kan använda Meltwaters tjänster?

När Kunden köper en Meltwater-prenumeration får Kunden en icke exklusiv och icke överförbar rätt för sina Auktoriserade Användare (antalet specificeras i orderbekräftelsen) att använda Tjänsterna för Kundens interna syften och i enlighet med Avtalets villkor. Tillåten användning och begränsningar av Tjänsterna ska också gälla all dokumentation som delas eller på annat sätt görs tillgänglig av Meltwater. Alla Auktoriserade Användare måste vara anställda hos Kunden, såvida de inte är externa konsulter, som Kunden har kontrakt med, som kan komma att använda tjänsterna exklusivt på uppdrag av Kunden.

Om Kunden är en reklambyrå eller PR-byrå som använder Meltwater-tjänsterna på uppdrag av sin kund/sina kunder, samtycker Kunden till att:

  • Avtalet mellan Kund och Kundens kund/Kundens kunder skyddar Meltwaters rättigheter minst lika väl som detta avtal.
  • Avtalet tilllåter Kunden att tillhandahålla Meltwater sin kunds/sina kunders information och agera å deras vägnar, om tillämpligt.
  • Meltwater är inte part i Kundens avtal med Kundens kund/Kundens kunder och Kunden är ensamt ansvarig för leveransen av Kundens byråtjänster gentemot Kundens kund.
  • Alla betalningar som ska göras under detta avtal måste uppfyllas oavsett statusen på deras betalning till Kund.

Vad behöver göras för att använda tjänsterna?

Inte mycket. I de flesta fall är allt som behövs en webbläsare, internetuppkoppling och lösenord. Kunden ansvarar för att ha all hårdvara och tillgång till internet för att använda tjänsterna. Kunden ansvarar för aktiviteten på kontot, samt för att skydda sina lösenord; informera Meltwater genast veta om det finns misstankar på att någon obehörig har använt Kunds konto eller lösenord.

Betalning

Priset och betalningsvillkoren för tjänsterna anges på orderbekräftelsen. Betalning sker med bankgiro; mera information kan fås av Kundens representant på Meltwater.

Såvida det inte anges på annat sätt på orderbekräftelsen sker betalning i sin helhet i förskott och faktureras i början av prenumerationen (förstagångskunder) eller innan förlängningen av prenumerationen (befintliga kunder). Kunden ansvarar för att betala eventuell tillämplig skatt som inte inkluderas i priset och som anges på fakturan.

Kunden har tillgång till över 300 000 nyhetskanaler—från sekunden Kunden loggar in. Eftersom Meltwaters tjänster är av typen ”ät så mycket ni orkar” kan inga betalningar återbetalas (såvida inte annat anges här.) Om Kunden inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser senast på fakturans förfallodatum, har Meltwater rätt att kräva en förseningsavgift,dröjsmålsränta och/eller stänga av eller ta bort åtkomsten till tjänsterna.

Drifttid

Meltwater garanterar en servicenivå på 99,5 % upptid under avtalsperioden, vilket hör till de högsta bland SaaS-standarder. Ifall det skulle ske ett tekniskt avbrott i tjänsten och ett sådant avbrott skulle göra tjänsterna otillgängliga för Kunden under mer än 3 sammanhängande vardagar efter att Kunden meddelat Meltwater, kommer Meltwater att ge Kundenen kredit motsvarande pro-rata längden för avbrottet (baserat på Kundens årliga betalning till Meltwater).

Avtalsperiod och uppsägning

Kundens befintliga prenumeration
Meltwater levererar tjänster för tidsperioden som anges av start- och slutdatum på orderbekräftelsen. Om detta avtal sägs upp, löper rätt till användning ut.

Om Kunden bryter mot detta avtal, har Meltwater rätt att omedelbart stänga av åtkomsten till tjänsten efter att Meltwater upptäckt överträdelsen; Kunden får 30 dagar på sig att åtgärda överträdelsen och därefter har Meltwater rätt att säga upp avtalet.

Skulle Meltwater väsentligt bryta mot detta avtal (och inte kunna åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter att Kunden skriftligen meddelat Meltwater om detta) har Kunden rätt till att återbetalas de icke levererade tjänsterna pro-rata.

Nästa års prenumeration
För att göra det så enkelt som möjligt för kunder att förnya sin prenumeration, innehåller detta avtal en automatisk förlängning. Såvida Kunden inte säger upp sin nästa avtalsperiod senast 60 dagar innan innevarande avtalsperiods slut, kommer detta avtal automatiskt att förnyas med samma prenumerationslängd till Meltwaters standardpris vid denna tidpunkt.

Om Meltwater inte får en skriftlig uppsägning från Kunden senast 60 dagar innan avtalsperioden är slut, samtycker Kunden till prenumerationens förnyelse.

Produktspecifika villkor

Meltwater använder flera olika teknologipartners som förbättrar produktens hastighet och funktionalitet. Om Kunden inte köper nedan tjänster, gäller dessa produktspecifika villkor inte för Kunden. Om Kunden köper någon av nedan tjänster, samtycker Kunden till de tillhörande villkoren.

Meltwater Rise: Kunden är ensamt ansvariga för eventuella pristävlingar, kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som görs med hjälp av Meltwater-tjänsterna och Kunden måste följa alla tillämpliga lagar, förordningar och tillståndskrav. Kunden samtycker till att skapa och genomdriva alla tillämpliga regler, riktlinjer, villkor för användning och/eller integritetspolicyer. Meltwater kan komma att tillhandahålla standardtextregler för tävlingar; de är endast menade som ett illustrativt exempel.

Nyhetsdistributionsjänster: Kunden samtycker till att endast släppa nyheter, artiklar eller annat innehåll som är direkt kopplat till Kundens verksamhet. Kunden får inte skicka pressmeddelanden som innehåller en grupptalan, avvaktan på en rättstvist eller investeringsomdömen/-forskning. Varken Meltwater eller eventuella tredjepartsnyhetsdistributionstjänster har någon skyldighet att publicera Kundens innehåll och båda förbehåller sig rätten att vägra eventuell nyhetsutgivning och/eller annat innehåll (grafik, bilder, undertexter, osv.) som antingen anses olämpligt eller oprofessionellt för ett företags distributionsnätverk för nyhetsutgivning.

Meltwater Engage: Kunden förstår och samtycker till att vara bundn av villkoren och bestämmelserna som finns på https://engage.meltwater.com/meltwater-terms-of-service. Sprout Social är en särskild tredjepartsmottagare för dessa villkor som avser Meltwater Engage-tjänsterna.

Immateriell egendom

Meltwater är stolt över sin proprietära programvara och sina tjänster. Meltwater gläds över att kunna ge Kunden rättigheten att använda dessa tjänster och dessa rättigheter är strikt begränsade till dem som ges här i avtalet. Kunden samtycker till att inte sälja, sälja vidare, återge, duplicera, kopiera, modifiera eller på annat sätt utnyttja någon del eller något derivat av webbplatsen eller dess innehåll; samt att heller inte använda någon datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och utvinningsverktyg.

Alla tjänster och allt innehåll på webbplatsen (såvida inte skapade av Kund eller en tredje part) inklusive programvara, kod, varumärken eller logotyper tillhör eller är licensierade till Meltwater och Meltwater förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor. Kunden samtycker till att inte använda Meltwaters namn, varumärke, logotyp eller innehåll genererat av Meltwater utan Meltwaters skriftliga medgivande.

Garanti och ansvarsskyldighet

Såvida inte grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse har förekommit ska ingen av partnernas totala ansvar tillföljd av eller I samband med detta avtal överstiga priset på Kundens aktuella prenumeration.

Ingen av parterna kommer att vara ansvarig för indirekta skador ellerföljdskador till följd av eller i samband med detta avtal. Följdskador kan omfatta utebliven vinst, kundkrets, data eller affärsrykte. Det kan också innebära kostnaden för att ersätta Meltwaters tjänst med en annan.

Meltwater tillhandahåller webbplatsen och tjänsterna ”som de är” utan några garantier eller villkor av något slag.

Meltwater tillhandahåller Kunden ett ”plug-and-play”-verktyg. En mer detaljerad beskrivning av tjänsterna Kunden köper hittas i orderbekräftelsen.

Meltwaters tjänster är beroende av Kundens internetuppkoppling, hårdvara och nätverksanslutning och Meltwater kan inte garantera en oavbruten, säker eller felfri drift av webbplatsen.

Sökresultat för nyhetslänkar hittas på internet; de är beroende av korrektheten och aktualiteten med vilken online-förlag uppdaterar sina artiklar. Meltwater kan inte och gör inte några utfästelser eller garantier för riktigheten, aktualiteten, kvaliteten eller tillförlitligheten i någon information som nås via webbplatsen och lämplighet för ett visst affärssyfte garanteras inte.

Enkelt uttryckt: Ingen information som erhålls från Meltwater eller genom webbplatsen, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, ska skapa någon garanti som inte uttryckligen finns angiven i detta avtal. Dock kommer ingenting häri att minska de garantier, rättigheter eller åtgärder som Kunden har rätt till enligt lag.

Generellt

Tillämplig lag:Meltwaters juridiska enhets hemort, (anges på orderbekräftelsen) avgör tillämplig lag och jurisdiktionen för en potentiell tvist:

Meltwater Legal Entity: Meltwater Sweden AB
Area of Governing Law / Applicable Venue: Sverige / Stockholms tingsrätt

Om det skulle uppstå en tvist under detta avtal, kommer parterna först att försöka lösa det i godo och i god tro.

Friskrivning/Ogiltighet:Att avstå en överträdelse av detta avtal kommer inte ogiltiggöra en annan överträdelse; att inte genomdriva en rättighet i detta avtal kommer inte att ogiltiggöra någon annan rätt. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms som ogiltig påverkar det inte de övriga, och kommer att överta närmaste rimliga tolkning.

Överlåtelse:Ingen av parterna kan tilldela några rättigheter i detta avtal (eller hela avtalet) utan den andra partens skriftliga medgivande, såvida inte det sker i samband med företagets egna sammanslagning eller egna förvärv.

Hela avtalet:Dessa villkor utgör tillsammans med orderbekräftelsen (detta avtal) hela avtalet. Eventuella andra muntliga konversationer, överenskommelser eller villkor och förhållanden, inklusive villkor för inköpsorder, villkor för anbud eller upphandling eller villkor för registrering av leverantörer ogiltigförklaras och har ingen kraft och verkan, även om de sker efter att orderbekräftelsen undertecknats och även om Meltwater har börjat leverera tjänster. Detta avtal kan endast revideras skriftligen om det undertecknas av en auktoriserad representant för båda parter.

Fortsatt giltighet:Följande bestämmelser skall överleva detta avtal: Hur Meltwater-licensen fungerar, immateriella rättigheter, garantier och ansvarsskyldighet, produktspecifika villkor, generellt och eventuella utfästelser eller garantier häri.

Integritet:Kundeni samtycker till Meltwaters integritetspolicy som finns på www.meltwater.com/en/privacy.

Meddelanden:Kunden samtycker till att meddelanden, inklusive juridiska meddelanden, kan skickas med e-post till e-postadressen som anges i orderbekräftelsen eller en annan adress som angetts av den mottagande parten.

Definitioner

I dessa villkor (samt på orderbekräftelsen), kommer följande ord ha följande betydelser:

Avtal: Dessa villkor i samband med orderbekräftelsen och eventuella andra villkor införlivade genom hänvisning.

Behörig användning: Användning av tjänsterna i strikt överensstämmelse med villkoren i detta avtal.

Behörig användare: Varje enskild anställd eller konsult som jobbar i samma land som den motsvarande Meltwater-enheten (enligt definitionen i orderbekräftelsen) som kunden har givit tillåtelse att använda tjänsterna enbart för egen räkning. Även definierade som ”användare.”

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsräntans storlek är åtta procentenheter över gällande referensränta enligt räntelagen.

Meltwater: Meltwaters juridiska enhet som anges i orderbekräftelsen. Definieras även som ”sin”, eller ”sina”.

Sökresultat för nyhetslänkar: Sökresultatet för en specifik nyhetsartikel som innehåller en hyperlänkad text som går till mediekällan på internet där artikeln är publicerad.

Orderbekräftelse: Dokumentet som definierar kunden, beskriver tjänsterna som köps, innehåller betalningsvillkoren samt utrymme för underskrifter.

Parterna: Kunden och Meltwater, kollektivt.

Tjänster: De tjänster som levereras av Meltwater (och tredjepartsleverantörer, om några) som beskrivs i orderbekräftelsen.

Webbplats: Alla webbplatser som har domänen eller utgör en underdomän till www.meltwater.com.

Särskilda villkor: De villkor som anges i rutan ”särskilda villkor” på orderbekräftelsen. Om de skiljer sig från något av villkoren ovan, tolkas de särskilda villkoren först.

Sprout Social: Sprout Social, Inc., med adress 131 S. Dearborn St., Ste. 1000 Chicago, IL 60603, USA.

Villkor: Dessa villkor och bestämmelser för användning.

Tredjepartsinnehåll Allt innehåll, reklam, produkter eller annat material som tillhör en tredje part.

Tredjepartswebbplats: Alla tredjepartswebbplatser.

Kunden: Kund eller ombud för kund som anges i orderbekräftelsen. Definieras även som ”sin”, ”sina” eller ”kund”.

Tidigare versioner

Nedan finns tidigare versioner av våra villkor. De gäller när de motsvarar datumet för undertecknandet av ert Avtal.