Vilkår for bruk

Innholdsfortegnelse

View in English

Velkommen

Velkommen, nye, nåværende eller fremtidige Meltwater-kunde! Meltwaters nettplattformer overvåker milliarder av digitale dokumenter daglig, og leverer kunnskap om markedet, PR-verktøy og analyser av sosiale medier til kunder over hele verden.

Meltwaters betingelser og vilkår er beskrevet nedenfor. Denne Avtalen utgjør en kontrakt mellom Kunden (som definert i Ordrebekreftelsen) og Meltwater. Disse Vilkårene styrer bruken av (og tilgangen til) Tjenestene og Meltwaters nettsted.

Ved å bruke Meltwaters tjenester, besøke Meltwaters nettsted eller ved å la andre gjøre dette, samtykker Kunden i å være underlagt disse betingelsene og vilkårene.

Slik fungerer Meltwater-lisensen

Meltwaters tjenester overvåker tradisjonelle, sosiale og kringkastingsmedier på nett. Meltwater-plattformen er bygd på søkefiltre og boolsk logikk og gir Nyhetssøkeresultater i form av hyperlenker. Disse hyperlenkene kobler til Tredjepartsnettsteder hvor artiklene er publisert.

Meltwater filtrerer ikke Nyhetssøkeresultatene og verken kan, reviderer eller støtter noen Tredjepartsnettsteder, ei er Meltwater heller ansvarlige for Tredjepartsinnhold som nås via tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt de ønsker å besøke et Tredjepartsnettsted, og godtar å være bundet av nettstedets vilkår. Kunden samtykker i at Tredjepartsinnhold ikke skal kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, endres, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes hvis ikke tredjeparten eksplisitt har gitt Kunden rett til dette.

Flesteparten av Meltwaters nettkilder tilgjengeliggjør innholdet sitt gratis. Noen publikasjoner i Meltwaters kildebase krever likevel betaling for tilgang til sitt innhold. Betaling for disse er ikke inkludert i Kundens abonnement på Meltwater, og ved å velge å lese dette innholdet, samtykker Kunden å betale for det.

Utover overvåkning av nettmedier gir også Meltwaters tjenester Kunden anledning til å laste opp eller distribuere sitt eget innhold. Kunden samtykker at alt innhold som lastes opp eller distribueres tilhører Kunden og er i samsvar med gjeldende lovverk.

Meltwater forbeholder seg retten til å avslutte alle Tjenester eller kontoer som er brukt til å krenke immaterielle rettigheter (inkludert Meltwaters), eller hvor bruken av Tjenestene (inkludert innhold som er lastet opp eller distribuert av Kunden) bryter gjeldende lovverk.

En merknad om Spam

De fleste av Meltwaters tjenester tillater videresending av søkeresultater til andre. Kunden samtykker at denne muligheten ikke skal misbrukes og at Meltwaters tjenester ikke skal brukes til masseutsending. Kunden forstår videre at Meltwater kan suspendere eller avslutte tilgangen til alle kunder som mistenkes av Meltwater for å gjøre dette.

I den utstrekning loven tillater det, samtykker Kunden i at Meltwater, deres datterselskap, undergrupper, ansatte og kunder skal holdes skadeløse og ikke ansvarlige for noe erstatningsansvar, materielle skader og bøter (herunder rimelige advokathonorarer) forbundet med Kundens brudd på denne garantien.

Enkelt beskrevet: Kunden og alle tilhørende Brukere må bruke Nettstedet og Meltwaters Tjenester og alt innhold som brukes av Tjenestene i henhold med alt gjeldende lovverk, regler og forskrifter.

Hvem kan bruke Meltwaters tjenester?

Kjøp av et Meltwater-abonnement gir Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til at Kundens Autoriserte Brukere (antallet angis i Bestillingsbekreftelsen) kan bruke Tjenestene. Kunden kan bruke Tjenestene til all forretningsvirksomhet, men det må være Kundens egen eller på vegne av Kundens virksomhet (dette omfatter ikke partnere eller tilknyttede selskaper). Alle Autoriserte Brukere må være ansatte i Kundens virksomhet, med unntak av innleide eksterne konsulenter hos Kunden som kan bruke tjenestene eksklusivt på Kundens vegne.

Hvis Kunden jobber med markedsføring eller PR og bruker Meltwaters Tjenester på vegne av sine klienter, samtykker Kunden i at:

  • Avtalen mellom Kunden og deres klienter beskytter Meltwaters rettigheter i henhold til denne Avtalen.
  • Avtalen mellom Kunden og deres klienter tillater Kunden å gi Meltwater informasjon om sine klienter og opptre på deres vegne hvis det er aktuelt.
  • Meltwater ikke er en part i avtalen mellom Kunden og deres klienter, og at Kunden alene har eneansvaret for levering av byråets tjenester til sine klienter.
  • All betaling som forfaller under denne Avtalen må tilfredsstilles uavhengig av statusen til klientenes betalinger til Kunden.

Hva er nødvendig for å kunne bruke tjenestene?

I de fleste tilfeller trenger man bare en nettleser, en Internett-tilkobling og et passord. Kunden er ansvarlig for å ha all maskinvare og en Internett-tilkobling slik at Tjenestene kan brukes. Kunden er ansvarlig for aktiviteten på sin konto, i tillegg til beskyttelse av passord. Meld fra til Meltwater hvis det oppstår mistanke om uautorisert bruk av kontoen eller passordet.

Betaling

Prisen og betalingsbetingelsene til Tjenestene vises på Ordrebekreftelsen. Betalingen kan gjøres via elektronisk bankoverføring. Spør en Meltwater-representant for å få mer informasjon.

Hvis ikke annet er angitt på Ordrebekreftelsen, må betalingen gjøres forskuddsvis og samlet, og faktura sendes ut når abonnementet startes (førstegangskunder) eller før fornyelsen (for nåværende kunder). Kunden er ansvarlig for å betale alle gjeldende skatter og avgifter som ikke er inkludert i prisen og som vises på fakturaen.

Alle kjøpte nyhetskanaler blir tilgjengelig for kunden ved pålogging på en Meltwater-konto. Fordi Meltwaters Tjenester er fullt tilgjengelige for Kunden fra begynnelsen av abonnementet er ingen betalinger refunderbare (hvis ikke annet er angitt her). Hvis en Kunde ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser ved forfallsdatoen til fakturaen, har Meltwater rett til å belaste et purregebyr, renter og/eller suspendere eller avslutte tilgang til sine Tjenester.

Oppetid

Meltwater garanterer et servicenivå på 99,5 % oppetid i løpet av Avtaleperioden, en av de mest aggressive i henhold til SaaS-standarder. Hvis det oppstår en teknisk driftsstans som gjør Tjenestene utilgjengelige for Kunden i mer enn 3 sammenhengende arbeidsdager etter at Kunden har meldt fra til Meltwater, vil Meltwater utstede en kreditnota som er proporsjonal med lengden til driftsstansen (basert på Kundens årlige betaling til Meltwater).

Vilkår og opphør

Meltwater vil levere Tjenestene i perioden som er angitt av start- og sluttdatoene på Ordrebekreftelsen. Hvis denne Avtalen avsluttes, utløper alle bruksrettigheter.

Dersom Kunden bryter denne Avtalen, har Meltwater rett til å stoppe tilgang til Tjenesten umiddelbart etter at bruddet oppdages. Kunden vil ha 30 dager til å rette dette bruddet, og etter denne perioden har Meltwater rett til å opphøre Avtalen.

Dersom Meltwater skulle være skyldig i vesentlig mislighold av denne Avtalen (og ikke er i stand til å rette misligholdet i løpet av 30 dager etter Kundens skriftlige varsel), har Kunden rett til en pro-rata refusjon av Tjenester som ikke er blitt levert.

Fornyelse
For å gjøre fornyelse så enkelt som mulig for kunder, omfatter denne Avtalen en automatisk fornyelse. Hvis ikke Kunden avslutter den neste avtaleperioden minst 60 dager før utløpet av den, fornyes denne Avtalen automatisk for den samme abonnement lengden til Meltwaters daværende standardpris.
Dersom Meltwater ikke mottar skriftlig varsel om avslutning fra Kunden minst 60 dager før utløpet av avtaleperioden, samtykker Kunden i fornyelsen.

Produktspesifikke vilkår

Meltwater bruker flere teknologipartnere for å forbedre produktets ytelse og funksjonalitet. Dersom kunden ikke kjøper Tjenestene nevnt nedenfor, vil ikke de produktspesifikke vilkårene gjelde. Dersom Kunden kjøper en av Tjenestene nedenfor, samtykker Kunden i de korresponderende vilkårene.

Meltwater Rise: Kunden har eneansvar for alle konkurranser, kampanjer, og/eller lotterier som kjøres ved hjelp av Meltwaters tjenester, og Kunden må handle i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og krav om tillatelser. Kunden samtykker i at alle gjeldende regler, retningslinjer, bruksvilkår og/eller personvernregler opprettholdes og følges. Meltwater kan levere ferdiglagede konkurranseregler; de er kun ment som illustrerende eksempler.

Nyhetstjenester: Kunden samtykker i å kun offentliggjøre nyhetsstoff, artikler og annet innhold som er direkte tilknyttet virksomheten sin. Kunden kan ikke sende ut pressemeldinger som inneholder massesøksmål, pågående rettstvister eller investeringsuttalelser/-forskning. Hverken Meltwater eller noen tredjepartsleverandører av nyhetsstoff har noen forpliktelse til å publisere Kundens innhold, og begge forbeholder seg retten til å avslå alle pressemeldinger og/eller annet innhold (grafikk, bilder, overskrifter osv.) som anses som upassende eller uprofesjonelle i et distribusjonsnettverk for forretningsnyheter.

Global Print Media: Kunden forstår og samtykker i å være bundet av Acquire Medias betingelser og vilkår. Acquire Media er en uttrykt begunstiget tredjepart for disse vilkårene da de er relatert til Global Print Services og Meltwater ivaretar og forvalter godene til disse vilkårene for Acquire Media.

Meltwater Engage: Kunden forstår og samtykker i å være bundet av betingelsene og vilkårene på https://engage.meltwater.com/meltwater-terms-of-service. Sprout Social er en uttrykt begunstiget tredjepart for disse vilkårene da de er relatert til Meltwater Engage Services.

Immaterielle rettigheter

Meltwater er stolt av sin proprietære programvare og Tjenester. Meltwater gir med glede Kunden bruksrettigheter til disse Tjenestene, og de rettighetene er strengt begrenset til det som er definert gjennom denne Avtalen. Kunden samtykker i å ikke selge, videreselge, reprodusere, duplisere, kopiere, endre eller på annen måte utnytte noen del eller avledninger av Nettstedet eller innholdet på det, ei heller bruke datautvinning, roboter eller lignende verktøy for datainnsamling og -uthenting.

Alle Tjenester og alt innhold på Nettstedet (som ikke er skapt av Kunden eller en tredjepart) inkludert programvare, kode, varemerker eller logoer, eies eller er lisensiert til Meltwater, og Meltwater forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse Vilkårene. Kunden samtykker i ikke å bruke Meltwaters navn, varemerke, logo eller innhold generert av Meltwater uten skriftlig tillatelse fra Meltwater.

Garanti og ansvar

Så langt gjeldende lovverk tillater det, skal hver Parts samlede, totale ansvar som følge av eller i sammenheng med denne Avtalen ikke overstige de samlede beløpene som Kunden har betalt og/eller er skyldig i å betale for Tjenestene under Avtalen.

Ingen Parter er ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader som resultat av eller i sammenheng med denne Avtalen. Følgeskader kan omfatte tapte inntekter, goodwill, data eller forretningens omdømme. Det innebærer også kostnaden ved å erstatte Meltwaters tjeneste med en annen.

Meltwater leverer Nettstedet og Tjenestene «som de er» uten noen form for garanti eller betingelser av noen art.

Meltwater leverer et "plug and play"-verktøy. En mer detaljert beskrivelse av Tjenestene som kjøpes av Kunden finnes på Ordrebekreftelsen.

Meltwaters Tjenester er avhengig av Kundens internett-tilkobling, maskinvare og nettverksforbindelse, og Meltwater kan ikke garantere uavbrutt, sikker eller feilfri bruk av Nettstedet.

Likeså vises nyhetssøkeresultater som er blitt funnet på internett i Tjenestene;  nøyaktigheten og tidsriktigheten til disse avhenger av nettpublikasjonene som oppdaterer sine artikler. Meltwater verken kan eller vil gi noen form for garanti for nøyaktigheten, tidsriktigheten, kvaliteten eller fullstendigheten til informasjon som leses via Nettstedet, ei heller hvorvidt de er spesielt egnet til en spesiell forretningsvirksomhet.

Enkelt beskrevet: Ingen informasjon innhentet fra Meltwater eller via Nettstedet, enten muntlig eller skriftlig, skal anses å innebære en avgivelse av noen form for garanti som ikke uttrykkelig fremgår av denne Avtalen. Ingenting i dette vil likevel redusere garantiene, rettighetene eller misligholdsbeføyelsene som Kunden har rett til i henhold til lovverket.

Generelt

Gjeldende lovverk: Meltwaters juridiske enhet for kontrakten (vises på Ordrebekreftelsen) avgjør området til det gjeldende lovverket og domsmyndigheten ved en potensiell tvist:

Meltwaters juridiske enhet: Meltwater News AS

Område for gjeldende lovverk / område: Oslo, Norway

Dersom det skulle oppstå en tvist under denne Avtalen, vil Partene først forsøke å løse den på minnelig vis og i god tro.

Avkall/avslutning: Å gi avkall på brudd av denne Avtalen vil ikke føre til frafall av andre brudd; manglende håndheving av rettigheter under denne Avtalen vil ikke føre til frafall av andre rettigheter. Alle deler av denne Avtalen som anses som ugyldige vil ikke påvirke andre deler og vil anta den nærmest mulige tolkningen.

Tildeling: Ingen av Partene kan tildele rettigheter i denne Avtalen (heller ikke hele Avtalen) uten den andre Partens skriftlige samtykke, med mindre det er i forbindelse med sin egen sammenslutning eller oppkjøp.

Hele Avtalen: Disse Betingelsene sammen med Ordrebekreftelsen (denne Avtalen) utgjør hele Avtalen. Eventuelle andre muntlige samtaler, forståelser eller betingelser og vilkår, inkludert betingelsene i Innkjøpsordre (PO), anbudsbetingelser eller RFP-er, eller betingelsene for leverandørregistrering er ugyldige og har ingen virkning, selv om de er skapt før eller etter at Ordrebekreftelsen er underskrevet, og selv om Meltwater har begynt å levere Tjenester. Denne Avtalen kan kun endres skriftlig, og ved undertegning av en autorisert representant fra begge Parter.

Overlevelse: De følgende bestemmelsene skal overleve vilkårene til denne Avtalen: Slik fungerer Meltwater-lisensen, Immaterielle rettigheter, Garanti og ansvar, Produktspesifikke vilkår, Generelt, og alle representasjoner eller garantier i disse.

Personvern: Kunden samtykker i Meltwaters personvernregler, tilgjengelige her: www.meltwater.com/privacy.

Merknader: Kunden samtykker i at merknader, inkludert juridiske merknader, kan sendes via elektronisk post til e-postadressen som står på Ordrebekreftelsen.

Definisjoner

Gjennom disse Vilkårene (og Ordrebekreftelsen), vil de følgende uttrykkene, når de står med stor bokstav, ha følgende mening:

Acquire Media: Acquire Media Ventures Inc., med adresse 3 Becker Farm Road, Suite 401; Roseland, NJ 07068, USA.

Avtale(n): Disse Vilkårene i kombinasjon med Ordrebekreftelsen.

Autorisert Bruk: Bruk av Tjenestene i strengt samsvar med vilkårene til denne Avtalen.

Autorisert(e) Bruker(e): Alle spesifikke ansatte eller konsulenter som befinner seg i samme land som Kundens juridiske enhet (som definert i Ordrebekreftelsen), som Kunden har gitt tillatelse til å bruke Tjenestene på vegne av seg selv. Også definert som "Bruker(e)".

Kunde: Kunde eller agent for Kunde som angitt i Ordrebekreftelsen.

Rente for sen betaling: Den maksimale rentesatsen som er tillatt av gjeldende lovverk.

Meltwater: Meltwaters juridiske enhet som angitt på Ordrebekreftelsen.

Nyhetssøkeresultater: Søkeresultat med nyhetsartikler som inneholder tekst med hyperkobling til nettkilden hvor artikkelen er publisert.

Ordrebekreftelse: Arbeidsdokumentet som definerer Kunden, beskriver Tjenester som er kjøpt, inneholder betalingsbetingelser og signaturområder.

Partene: Samlet begrep for Kunden og Meltwater.

Tjenester: De tjenestene som leveres av Meltwater (og eventuelle tredjepartsleverandører) som beskrevet i Ordrebekreftelsen.

Nettsted: Alle nettsteder som har domenet eller er et underdomene av www.meltwater.com.

Spesielle betingelser: De vilkårene som er angitt i boksen «Spesielle betingelser» i Ordrebekreftelsen. Dersom de kommer i konflikt med noen av Betingelsene ovenfor, overstyrer Spesielle vilkår.

Vilkår: Disse bruksvilkårene og -betingelsene.

Tredjepartsinnhold: Alt innhold, markedsføringsmateriale, produkter og annet materiale som tilhører en tredjepart.

Tredjepartsnettsteder: Alle tredjepartsnettsteder.