Weiter zum Inhalt
logo

Gebruiksvoorwaarden - Nederland

Inhoudsopgave

View in English

Welkom

Welkom nieuwe, huidige of toekomstige Meltwater klant! Meltwater’s online intelligence platform monitort dagelijks miljarden digitale documenten en bieden klanten wereldwijd  marktinzicht, pers- en communicatietools, en analyses van sociale media.

Meltwater’s voorwaarden en gebruikscondities vindt u beneden. Deze overeenkomst vormt een contract tussen de Klant (zoals gedefinieerd in de Orderbevestiging), en Meltwater. Deze Voorwaarden regelen het gebruik van (en toegang tot) de Diensten en de  Meltwater site.

Door gebruik te maken van de Meltwater Diensten, toegang te krijgen tot de Meltwater site, of door iemand toe te laten dit te doen, accepteert de Klant dat hij aan deze voorwaarden en condities gebonden is.

Hoe werkt de Meltwater Licentie

De diensten van Meltwater monitoren online traditionele, sociale en radio/TV media. Gebaseerd op zoekfilters & Booleaanse logica, verzamelt het Meltwater platform Zoekresultaten van Nieuwslinks in de vorm van hyperlinks. Deze hyperlinks zorgen voor een verbinding met een website van een Derde waarop het artikel gepubliceerd is.

Meltwater screent niet elk Zoekresultaat van Nieuwslinks en kan en zal geen website van Derden controleren, daarnaast is Meltwater evenmin evenmin verantwoordelijk voor inhoud van Derden die door de Diensten bekend wordt.  De Klant is verantwoordelijk voor de beslissing om al aan niet toegang te krijgen tot de Website van een Derde, en stemt ermee in dat hij gebonden is door zijn voorwaarden. De Klant gaat ermee akkoord de Inhoud van Derden niet te kopiëren, te reproduceren, te verdelen, over te dragen, te wijzigen, te verkopen, aan een licentie te onderwerpen of op andere wijze te exploiteren tenzij deze derde deze rechten uitdrukkelijk aan de Klant heeft verleend.

Het grootste deel van de online bronnen van Meltwater geven gratis toegang tot hun inhoud. Bepaalde publicaties in de database van Meltwater vereisen echter bijkomende vergoedingen om toegang te krijgen tot hun inhoud. Deze zijn niet in de prijs van het Meltwater abonnement voor de Klant inbegrepen. Door toegang te krijgen tot deze inhoud, stemt de Klant ermee in hiervoor te betalen.

Naast het louter monitoren van online media, kan de Klant door middel van de Meltwater diensten ook zijn eigen inhoud uploaden of delen. De Klant stemt ermee in dat alle inhoud die hij uploadt of verdeeld eigendom is van de Klant, en aan alle toepasselijke wetten voldoet.

Meltwater is gerechtigd Diensten of accounts te beëindigen waarmee intellectueel eigendom (inclusief die van Meltwater) geschonden zijn, of waar het gebruik van de Diensten (inclusief door de Klant geüploade of verdeelde inhoud) van toepassing zijnde wetten schendt.

Kort over Spam

De meeste Meltwater Diensten staan toe om zoekresultaten naar anderen te sturen. De Klant stemt ermee in geen misbruik te maken van deze mogelijkheid of Spam te sturen naar gebruikers van de Meltwater diensten, en aanvaardt dat Meltwater hiervan verdachte klanten kan opschorten of beëindigen.

Voor zover wettelijk toegestaan gaat de Klant ermee akkoord Meltwater, zijn filialen, werknemers en klanten schadeloos te stellen of te vrijwaren tegen iedere aansprakelijkheid, schade, en boetes (inclusief redelijke honoraria van advocaten) met betrekking tot de schending van deze garantie door de Klant.

Eenvoudig gezegd: De Klant en alle gebruikers moeten de website en de Meltwater Diensten en alle inhoud die door de Diensten toegankelijk gemaakt wordt, gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en regelgevingen.

Wie kan gebruik maken van de Diensten van Meltwater?

De aankoop van een Meltwater-abonnement verleent de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor Geautoriseerde Gebruikers van de Klant (de hoeveelheid wordt gespecificeerd in de Orderbevestiging) om de diensten uitsluitend te gebruiken voor interne zakelijke doeleinden van de klant en in overeenstemming met de Overeenkomst. Toegestane gebruiken en beperkingen van de diensten zijn ook van toepassing op alle documentatie gedeeld, of anderszins beschikbaar gesteld, door Meltwater. Alle Geautoriseerde Gebruikers moeten werknemers zijn van het bedrijf van de klant, tenzij het externe consultants zijn die contractueel verbonden zijn aan de klant en de diensten uitsluitend namens de klant mogen gebruiken.

Indien de Klant een marketing of een pr-bureau is dat in naam van zijn klant(en) gebruik maakt van de Diensten van Meltwater, wordt overeengekomen dat:

  • De overeenkomst tussen Klant en klant(en) van de Klant de rechten van Meltwater beschermt zoals in dit het geval is in deze Overeenkomst.
  • De overeenkomst de Klant toestaat om informatie van klant(en) van de Klant aan Meltwater te verstrekken en, wanneer van toepassing, in hun naam te handelen.
  • Meltwater geen deel uitmaakt van de overeenkomst van de Klant met zijn klant(en) en de Klant exclusief verantwoordelijk is voor de levering van agency diensten naar zijn klant.
  • Alle betalingen overeenkomstig deze Overeenkomst gedaan moeten worden ongeacht de status van hun betalingen aan de Klant.

Wat is nodig om gebruik te maken van de Diensten?

In de meeste gevallen is alleen een webbrowser, een internetverbinding en een wachtwoord nodig. De Klant is verantwoordelijk voor alle hardware en voor de internettoegang om de Diensten te gebruiken. De Klant is verantwoordelijk voor de activiteit in zijn account en voor de bescherming van zijn eigen wachtwoord; informeer Meltwater zodra u weet dat er sprake is van een verdacht onbevoegd gebruik van de account of het wachtwoord. 

Betaling

De prijs en betalingsvoorwaarden van de Diensten staan in de Orderbevestiging. Betaling kan gebeuren via elektronische overboeking. Contacteer indien nodig een vertegenwoordiger van Meltwater voor meer informatie.

Tenzij anders bepaald in de Orderbevestiging, dient de betaling op voorhand te gebeuren in één enkel forfaitair bedrag en wordt de betaling gefactureerd bij de start van het abonnement (nieuwe klanten) of op voorafgaand aan de vernieuwing (bestaande klanten). De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele van toepassing zijnde belastingen die niet in de prijs inbegrepen zijn en die op de factuur vermeld zullen worden.

Direct na het inloggen op een Meltwater account worden alle gekochte nieuwsberichten onmiddellijk toegankelijk voor de gebruiker. Omdat Meltwater’s diensten vanaf het begin van het abonnement volledig beschikbaar zijn voor de Klant, worden alle betalingen niet-restitueerbaar (tenzij hier anders gespecificeerd). Kan de Klant zijn betalingsverplichtingen op de vervaldatum van de factuur niet vervullen, dan heeft Meltwater het recht een bedrag voor late betaling, rente voor late betaling te berekenen en/of de toegang tot de Diensten op te schorten of te beëindigen.

Uptime

Meltwater garandeert een dienstverlening van 99,5% tijdens de Duur van de overeenkomst, een van de meest agressieve SaaS standaards. Als er ooit een technische storing optreedt waardoor de Diensten voor de Klant gedurende meer dan 3 opeenvolgende werkdagen niet beschikbaar zijn na kennisgeving van de Klant aan Meltwater, , dan zal Meltwater de Klant crediteren voor een bedrag dat gelijk is aan het pro rata deel van de gebruikskosten voor één dag voor elke dag waarop de Diensten van Meltwater voor de Klant niet-beschikbaar zijn (gebaseerd op de jaarlijkse betaling van de Klant aan Meltwater).

Duur & opzegging

Meltwater zal Diensten verstrekken gedurende de periode van de start- en einddatum vermeld in de Orderbevestiging. Wanneer deze Overeenkomst eindigt vervallen alle gebruiksrechten.

In geval van schending door de Klant van deze Overeenkomst, heeft Meltwater het recht de toegang tot de Dienst onmiddellijk na de ontdekking van de schending op te zeggen; de Klant zal 30 dagen hebben om de schending te verhelpen, waarna Meltwater gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen.

In geval van een materiële schending door Meltwater van deze Overeenkomst (en wanneer Meltwater de schending niet kan verhelpen binnen 30 dagen van de schriftelijke mededeling van de Klant), heeft de Klant recht op een pro rato terugbetaling van de niet geleverde Diensten.

Vernieuwing
Om de vernieuwing voor klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken, bevat deze Overeenkomst een automatische vernieuwing. Tenzij de Klant zijn volgende termijn minstens 60 dagen voor het einde daarvan opzegt, zal deze Overeenkomst automatisch vernieuwd worden voor dezelfde duur op basis van de op dat ogenblik geldende standaard prijs van Meltwater.
Indien Meltwater de schriftelijke beëindiging   van de Klant niet minstens 60 dagen voor het einde van de termijn ontvangt, gaat de Klant akkoord met de vernieuwing.

Product-specifieke voorwaarden

Meltwater maakt gebruik van verschillende technologiepartners die de snelheid & de functionaliteit van zijn producten verbetert. Indien de Klant de hierna vermelde Diensten niet koopt, zullen deze product-specifieke voorwaarden niet van toepassing zijn. Indien de Klant een van de hierna vermelde Diensten koopt, gaat de Klant akkoord met de betreffende voorwaarden.

Meltwater Rise: De Klant heeft de exclusieve verantwoordelijkheid voor het beheer van enige wedstrijden, promoties, competities en/of prijsvragen die met behulp van de Diensten van Meltwater kunnen worden georganiseerd, en voor het opstellen en afdwingen van alle toepasselijke regels, richtlijnen, gebruiksvoorwaarden en/of privacy beleid voor enige dergelijke wedstrijden, promoties, competities en/of prijsvragen. Eventuele standaardregels voor wedstrijden die mogelijk door Meltwater worden verstrekt, gelden louter ter illustratie. 

Newswire Services:  De Klant stemt ermee in alleen nieuwsberichten, artikelen of andere inhoud vrij te geven die direct verband houden met de Klant. De Klant mag geen persberichten versturen die betrekking hebben op gerechtelijke stappen, aanhangig zijnde rechtszaken of opinies over/onderzoek naar investeringen. Meltwater en enige nieuwsdienst van een derde-partij  hebben geen verplichting content van de Klant te publiceren en behouden zich beide uitdrukkelijk het recht voor om enige persberichten en/of andere inhoud (grafische beelden, foto’s, onderschriften, etc.) die niet voldoen aan het doel van een professioneel distributienetwerk voor persberichten, te weigeren.

Global Printmedia: De klant begrijpt en stemt ermee in dat hij gebonden is door Acquire Media’s voorwaarden en condities. Acquire Media is een uitdrukkelijke derde-begunstigde van deze Voorwaarden aangezien ze betrekking hebben op de Globale Print Diensten en Meltwater is de begunstigde van deze voorwaarden voor Acquire Media.

Meltwater Engage: De klant begrijpt en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die te vinden zijn op https://engage.meltwater.com/meltwater-terms-of-service. Sprout Social is een uitdrukkelijke begunstigde derde partij van deze voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de Meltwater Engage- Diensten

Intellectuele Eigendom

Meltwater is trots op zijn software en Diensten. Meltwater verheugt zich op het verstrekken van de gebruiksrechten voor deze Diensten aan de Klant, en deze rechten zijn strikt beperkt tot de rechten die in de Overeenkomst verstrekt worden. De Klant stemt ermee in geen enkel deel of afgeleide van de Site of de inhoud ervan te verkopen, door te verkopen, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te wijzigen of op enige andere wijze te exploiteren; noch om gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

Alle Diensten en alle inhoud op de Website (behalve inhoud die in voorkomend geval is gecreëerd door de Klant of door een derde), inclusief software, code, handelsmerken of logo’s zijn het eigendom van of zijn in licentie gegeven aan Meltwater, en Meltwater behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk en schriftelijk in deze Overeenkomst worden toegekend.

Garantie & Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van geen van de partijen die voortvloeit uit of in verband met deze Overeenkomst hoger zijn dan de prijs van het huidige abonnement van de Klant.

Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse of gevolgschade resulterend uit of in verband met deze Overeenkomst. Gevolgschade kan betrekking hebben op winstderving, verlies van goodwill, data of bedrijfsreputatie. Gevolgschade kan ook het verlies van de vervanging van de Dienst van Meltwater door een andere betekenen.

Meltwater verschaft de Website en de Diensten “as is” zonder garantie of conditie van eender welke aard.

Meltwater verschaft een “plug-and-play” tool. Een meer gedetailleerde beschrijving van de door de Klant gekochte Diensten vindt u in de Orderbevestiging.

Die Diensten van Meltwater zijn afhankelijk van de internetverbinding, hardware en netwerkconnectiviteit van de Klant, en Meltwater kan geen ononderbroken, veilig of foutvrij functioneren van de Site garanderen.

Zoekresultaten van Nieuws Links worden eveneens in het internet gevonden; zij zijn afhankelijk van de exactheid en de stiptheid waarmee online uitgevers hun artikelen updaten. Meltwater kan en zal geen garantie geven met betrekking tot de exactheid, stiptheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van informatie die door de Site verkregen wordt; dit geldt in het bijzonder voor geschiktheid voor een bijzonder zakelijk doel.

Simpel gezegd: Geen enkele informatie die van Meltwater of via de Site is verkregen, hetzij mondeling of schriftelijk, zal een garantie creëren die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld. Niets hierin zal echter garanties, rechten of rechtsmiddelen verminderen waarop de Klant wettelijk recht heeft.

Algemeen

Toepasselijk Recht: De contracterende juridische entiteit van Meltwater (te vinden in de Orderbevestiging) bepaalt het toepasselijke recht en de jurisdictie voor een potentieel geschil:

Meltwater Juridische  Entiteit: Meltwater the Netherlands B.V.

Gebied van Toepasselijk Recht / Van toepassing zijnde locatie: Amsterdam, Nederland

In geval van een geschil betreffende deze Overeenkomst zullen de Partijen eerst proberen de betwisting in der minne of in goed vertrouwen op te lossen.

Verklaring van afstand/scheidbaarheid: Het afstand doen van een schending van deze Overeenkomst doet geen afstand van enige andere schending; het niet afdwingen van een recht onder deze Overeenkomst doet geen afstand van enig ander recht. Een eventuele ongeldige bepaling van deze Overeenkomst zal geen effect hebben op de andere bepalingen en zal zo redelijk mogelijk geïnterpreteerd worden.

Overdracht: Geen enkele partij mag rechten in deze Overeenkomst (of de volledige Overeenkomst) overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve in verband met zijn eigen fusie of overname.

Complete Overeenkomst: Deze Voorwaarden vormen samen met de Orderbevestiging (deze Overeenkomst)  de complete overeenkomst. Andere gesprekken, afspraken of voorwaarden en condities, met inbegrip van voorwaarden van Bestellingen, voorwaarden van een  offerte of RFP, of registratievoorwaarden voor verkopers zijn nietig & ongeldig en hebben geen geldigheid en effect, zelfs indien gecreëerd na de ondertekening van de Orderbevestiging en zelfs indien Meltwater begonnen is met het verlenen van Diensten. Deze Overeenkomst kan alleen gewijzigd worden indien ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van beide Partijen.

Survival: De volgende bepalingen blijven van kracht na de looptijd van deze Overeenkomst: : Hoe de Meltwater Licentie Werkt, Intellectueel Eigendom, Garantie & Aansprakelijkheid, Product-specifieke Voorwaarden, Algemeen, en eventuele vertegenwoordigingen of garanties in dit verband.

Privacy: De klant stemt in met het privacybeleid van Meltwater, beschikbaar op www.meltwater.com/privacy.

Kennisgevingen: De Klant stemt ermee in dat kennisgevingen, met inbegrip van wettelijke kennisgevingen, per elektronische post kunnen worden verzonden naar het e-mailadres dat op de Oderbevestiging staat vermeld.

Definities

In deze Voorwaarden (en in de Orderbevestiging) zullen de begrippen, wanneer in hoofdletters, de volgende betekenis hebben:

Acquire Media: Acquire Media Ventures Inc., gevestigd in 3 Becker Farm Road, Suite 401; Roseland, NJ 07068, VS.

Overeenkomst: Deze Voorwaarden samen met de Orderbevestiging.

Toegestaan Gebruik: Gebruik van de Diensten met strikte naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Geautoriseerde Gebruiker: Elke specifieke bediende of consultant in hetzelfde land als Klanten entiteit (zoals gedefinieerd in de Orderbevestiging) die de Klant toestemming gegeven heeft om enkel en alleen voor zijn rekening gebruik te maken van de Diensten. Ook gedefinieerd als “Gebruikers”.

Klant: Klant of agent van een klant zoals gespecificeerd in de Orderbevestiging.

Rente wegens te Late Betaling: De maximale rentevoet toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

Meltwater: De  juridische entiteit van Meltwater zoals gespecificeerd in de orderbevestiging. Ook gedefinieerd als ‘zijn’.

Zoekresultaten voor Nieuws Links: Het zoekresultaat voor een specifiek nieuwsartikel dat een hyperlink tekst naar de online media bron bevat waar het artikel gepubliceerd is.

Orderbevestiging: De verklaring van werkdocument dat de Klant definieert, beschrijft gekochte Diensten, bevat betalingsvoorwaarden & handtekening regels.

De Partijen: Klant en Meltwater, samen.

Diensten: De Diensten verleend door Meltwater (en derden-providers, indien van toepassing) zoals beschreven in de Orderbevestiging.

Site: Elke site die het domein heeft of die een subdomein is van www.meltwater.com.

Speciale Voorwaarden: De voorwaarden gespecificeerd in het vakje ‘Speciale Voorwaarden’  in de Orderbevestiging. Indien zij tegenstrijdig zijn met  een van de hierboven vermelde Voorwaarden, hebben de Speciale Voorwaarden voorrang.

Voorwaarden: Deze voorwaarden en gebruikscondities.

Derden-inhoud: Elke inhoud, reclame, producten of andere materialen die het eigendom van een derde zijn.

Derden-sites: Alle websites van derden.

Vorige versies

Hieronder vindt u vorige versies van onze Voorwaarden. Ze zijn van kracht wanneer ze overeenkomen met de datum van ondertekening van uw Overeenkomst.