Den 2 mars 2017, anordnade Meltwater ett seminarium tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson. Under kvällen presenterade vi trendspaningar kring hur ökade orosmoln kan komma att påverka konsumentbeteenden, och i sin tur påverka företags kommunikationsstrategi. Nedan har vi sammanfattat presentationen åt dig!

Orosmoln i media

Ingen har missat att 2016 var ett stökigt år på många platser i världen. En rad händelser har påverkat den offentliga debatten. Exempelvis kantades året av rapportering kring det amerikanska presidentvalet och Donald Trump. Andra exempel är Brexit, Putins påstådda dataintrång och Rysslands desinformationskampanj mot svenska myndigheter. Samtidigt har kriget i Syrien eskalerat, migrationen har ökat, polarisarna smälter och vi har upplevt återkommande terrordåd. Alla dessa händelser har bidragit till- och förstärkt en rådande kollektiv känsla av oro. Katastrofer och plötsliga händelser har alltid inträffat, men vårt sätt att konsumera media har förändrats. Idag konsumerar vi allt mer information via sociala medier och får tillgång till nyheter i realtid. Detta oroliga läge påverkar konsumentbeteenden och bör därav också guide ett företags kommunikationsstrategi.

Vad säger datan?

Efter många oroligheter och plötsliga händelser under 2016, har många haft en oroskänsla kring framtiden. Vi på Meltwater har därför undersökt hur tonen ser ut i media. Här kan du se mätningen.

I datan har vi gjort en avgränsning kring artiklar som skrivs om bland annat krig, terror och klimathot. Utifrån detta kunde vi se att det varje månad publiceras 35 000 artiklar kopplade till dessa ämnen. Därav publiceras det med säkerhet än fler artiklar med negativ innebörd. Således blir vi dagligen överösta med negativa nyheter. I Sverige kan vi se att medierna rapporterar mycket kring vardagsbrott. Exempelvis har 60 000 artiklar kring våld mot tjänstemän publicerats sedan 1 oktober 2016. I sociala medier går det dock att utläsa att gemene man är mer intresserade av att diskutera internationella händelser, då dessa fått betydligt större spridning i sociala medier.

Hur påverkas individen?

Det är tydligt att den ökade spridningen av negativa nyheter påverkar oss. Det skrivs ofta om hur sårbart Sverige skulle vara vid en eventuell krigssituation i Östersjöområdet. Vi har tagit del av rapporter kring hur mycket vatten, konserver och annan utrustning varje hushåll bör ha hemma om krisen blir ett faktum. I Stockholm har vi även kunnat läsa artiklar om att boende i Vasastan har börjat bygga skyddsrum inför en eventuell katastrof.

kommunikationsstrategi

I detta svajiga klimat är det dock en grupp i samhället som lyckats stå stadigt: Preppers. Preppers kommer ursprungligen från USA och har länge drivits av konspirationsteorier. De har verkat i samhällets utkant och spridit budskapet om att en katastrof snart kommer inträffa. När den dagen kommer är de redo: De har byggt skyddsrum, bunkrat upp med konserver och vatten, och införskaffat vevradios. Länge har allmänheten ansett att preppers är lite väl paranoida. I och med den ökade oron i världen, har Preppers idéer dock fått en ökad spridning i samhället.

Trendspaningar inför 2017

Hallvarsson & Halvarsson presenterade under kvällen ett antal reaktioner, som förväntas uppkomma till följd av den ökade oron i samhället. Dessa kan i sin tur vägleda hur företag bör anpassa sin kommunikationsstrateg till det nya klimatet.

Prepper – prepster

Hallvarsson & Halvarsson presenterar en första hypotes: Att Preppers idéer kommers spridas till andra poplärkulturära grupper. En grupp som varit stor i Sverige under de senaste åren är hipsters. De har verkat för att bli självförsörjande och letat sig bakåt i tiden, men med andra bevekelsegrunder än Preppers. Hipsterkulturen tar sig snarare uttryck i ett intresse för det genuina, det äkta och det som människan själv skapar. Det har kommit att bli en antites mot det snabba samhället – ett motstånd mot industriprocessad mat, fast fashion och slit och släng-samhället.

Hallvarsson & Halvarssons tes är att dessa två grupper kommer förenas under kommande år. Ett större säkerhetstänk kommer att leta sig in i hipsterkulturen, som redan har kunskap kring exempelvis egenodlad mat. Detta är en förmåga som är praktisk att ha i ett eventuellt katastrofläge. Medvetenheten om hur hushåll förbereder sig inför en katastrof, kommer bli lika självklar som att hipstern lagar egen barnmat för att undvika gifter. Det blir en självklarhet att ha syrade grönsaker och konserver hemma om elektriciteten går – allt för att kunna ta hand om sig själv och sin familj. Hipstern som influeras av prepperns domedagstänk blir en säkerhetsfokuserad och trendkänslig innerstadsbo – även kallad ”prepstern”

”Resistenter”

Tidigare har den stora allmänheten inte ansetts vara delaktiga i att styra rådande trender. Detta förutspås dock komma att ändras. Denna grupp kommer inte att anamma prepsterns levnadssätt, men påverkas likväl av den globala oron. Dessa är vilka vi kommer kalla ”resistenterna”.

Detta är den skeptiska, misstroende befolkningsgruppen som upplever det svårt att sortera i informationsflödet. Resistenterna påverkas därför i större grad av konspirationsteorier, felaktig information och falska nyheter. De tror att journalister och myndigheter medvetet undanhåller sanningar, och har större förtroende för nätforum än för experter. Deras socioekonomiska status, utbildning och förmågan att påverka sina liv, samverkar till att de blir skeptiska mot alla typer av etablissemang. Exempelvis har det skapats en Facebookgrupp som heter ”Giftfria barn”, där användare motsätter sig vaccin och fluortandkräm för barn. Tankesättet är att anledningen till att staten ger oss medicin, är för att kontrollera oss och tjäna pengar på individen.

”Cleaners”

Ännu en trend som varit stor i vår tid är att leva rent. Vår vurm för yoga, meditation, mindfullness, och hälsosam mat kan tolkas som en tredje reaktion på den övergripande oron. Att ”detoxa” sitt mobilanvändande eller sin kropp, äga få men vackra, gärna gamla saker, blir åtråvärda ideal i ett samhälle där allt är tillgängligt.

Hur kan företag anpassa sin kommunikationsstrategi?

Samhällsklimatet under 2017 medför nya utmaningar för kommunikatörer och bolag. Hur ska kommunikatörer utforma sin kommunikationsstrategi, när konsumenten inte längre tror på något alls? Nedan har vi har identifierat fem viktiga områden att ha i åtanke i er kommunikationsstrategi:

1. Lyssna:

Tidigare har mycket fokus legat på den interna data som finns inom ett företag. Framöver kommer extern data utanför ett företags fyra väggar bli allt viktigare, vilket Meltwater kallar Outside Insight. Genom att skanna av redaktionella- och sociala medier kan företag få bättre koll på sin omvärld och fatta informerade beslut. Lyft blicken och lyssna på vad som händer utanför era fyra väggar.

2. Säkerhet:

Säkerhetstänk kommer bli en kommunikativ fördel. Säkerhet är inte längre en hygienfaktor, utan bör vara en självklar del av er kommunikationsstrategi. Därför är det dags att börja prata öppet om hur ert företag arbetar med säkerhet. Ju tryggare ni är som bolag, desto bättre kommer konsumenterna tycka om er.

3. Sålla bort falska nyheter:

Det finns enormt mycket information i redaktionella- och sociala medier. Däremot handlar det om att ta till sig informationen på rätt sätt. Människor har svårt att avgöra vilken typ av information som är äkta och inte. Därför måste företag lära sig se vilka journalister och tidningar som är trovärdiga. Bolag måste också kommunicera med känslor, snarare än rationella argument, för att bli mer trovärdiga.

4. Skapa en fanbase:

Ju mer oro konsumenter känner, desto mindre lust kommer de ha att söka efter nya leverantörer. Därför kommer konsumenter i ökad grad välja ut ett fåtal varumärken som de litar på och håller sig till. Därför är det viktigt att bli konsumenternas bästa vän – konsumenterna måste bli en del av er fanbase.

5. Värdebaserad kommunikation:

Det kommer bli att svårare för företag att kommunicera med en röst för att nå alla målgrupper. Konsumenter kommer alltmer välja företag utifrån de värderingar och känslor de kommunicerar. Förebyggande värdebaserad kommunikation blir därför allt viktigare för att nå ut till konsumenterna, och bör få en tydlig plats i er kommunikationsstrategi.

Vi spelade in presentationen:

Ett par bilder från tillställningen:

IMG_0107

IMG_0108

IMG_0109

IMG_0111

IMG_0130