Torsdagen den 22 september anordnade Meltwater tillsammans med Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, ett seminarium för att presentera en PR-mätning av hur äldre och äldrefrågan framställdes i media under 2015.

Under seminariet diskuterades orsakerna till den rådande mediebilden och effekterna av den med analysrapporten som underlag. Rapporten tar upp en övergripande bild av hur äldre framställs i media, vilka som kommer till tals i äldrefrågor och vilken bild som ges i media av äldrevård och äldreomsorgen både ur en brukares synvinkel och som arbetsplats.

Analysen är baserad på 4 059 artiklar som har publicerats i svenska medier under år 2015. Artiklarna som undersöktes var publicerade online i olika typer av press såsom lokal-, riks-, bransch-, affärspress och övrig press. I rapporten framkommer hur stor exponeringen var sett till antal artiklar samt hur stor potentiell publik nåddes av exponeringen. Detta för att få en bild av exponeringens volym och omfattning.

Granskningen av exponeringen resulterade i tio övergripande ämneskategorier; vård och omsorg om äldre, pension/ekonomi, politik, hemtjänst, boende, bemanning, trygghet/säkerhet, nöje/aktiviteter, arbetsmarknad samt övrigt. Andra analysområden som tittades på var hur äldre människor framställs ur ett grupp- eller individperspektiv, vilka åldrar som nämns när det skrivs om äldre, i vilken omfattning etnisk bakgrund/genus/HBTQ framkommer i artiklarna samt om äldre får komma till tals.

Insikter & slutsatser av rapporten:

 • Övervägande negativ exponering kring äldreomsorg, hemtjänst och boende samt frågor som berör personal och bemanning. Andra generella frågor som rör äldre beskrivs mer positivt.
 • Skattesänkning för pensionärer var den enskilt största nyheten under 2015.
 • Äldre och arbetsmarknad hade en övervägande positiv mediabild då äldre beskrivs som en attraktiv arbetskraft. Kring denna fråga definieras äldre i media som personer i åldern 50+.
 • Medierna benämner personer över 50 år som äldre. En väldigt stor grupp människor dras därmed över en kam.
 • Kritiken i media är mycket negativ mot hemtjänsten som arbetsplats och som omsorgsgivare. Mycket av kritiken har sin grund i en stram tidspress och minutanpassningar för de anställda.
 • Flera medier rapporterade om en doktorsavhandling som visar på att de äldre och deras anhöriga är mycket nöjda med äldreomsorgen. Såvida avhandlingen är legitim finns det alltså en påfallande diskrepans mellan media och verkligheten.
 • Äldre kommer inte till tals i viktiga frågor, speciellt när det gäller sakfrågor och politiska beslut samt artiklar som handlar om hemtjänst, äldreomsorg och boende.
 • Äldre kommer till tals i högre utsträckning när det gäller nöjen och aktiviteter.
 • Genus och etnisk bakgrund nämns i låg utsträckning.
 • Etnisk bakgrund nämns framför allt i artiklar om fattigpensionärer, en grupp som blir större då fler invandrar till Sverige sent i livet utan möjlighet att tjäna in pension. Flera artiklar nämner även att det är svårt att få äldreomsorg på andra språk än svenska.
 • Inget fokus på HBTQ och socioekonomisk bakgrund.
 • Äldre omnämns som grupp framför fokus på individen.
Vill du veta mer om Meltwaters medieanalyser och våra tankar kring PR-mätning? Fyll i formuläret!