Skolan diskuteras ständigt och vi lever i en digital tidsålder. Den 9 mars presenterade regeringen en stor satsning på digitaliseringen av skolan. Vilka utmaningar finns i dagsläget, och vad säger opinionen, politiken och skolan? För att svara på detta anordnade Meltwater och Schoolido ett frukostseminarium, på temat Digitaliseringen av skolan. Schoolido är en digital lärtjänst som samlar allt lärare och högstadieelever behöver, på samma ställe. Nedan har vi sammanfattat vad som diskuterades under morgonens seminarium!

Forskning kring digitaliseringen av skolan

En av morgonens talare var Lena Adamsson, som är direktör för Skolforskningsinstitutet. Hon framhäver att det är väldigt svårt att bedriva forskning inom detta område. I och med att digitalisering är ett extremt brett begrepp, måste man ställa sig frågan vad det egentligen handlar om. Ligger fokus på en allmän digital samhällsutveckling och demokratifrågor, eller handlar det om ren effektivisering och pedagogiska aspekter?

Forskningen som gjorts kring digitaliseringen av skolan har gett varierande resultat, men det pekar mot vissa gemensamma nämnare. Bl.a. har blended learning, alltså en kombination av traditionell- och digital utbildning, visats vara väldigt effektivt. Det framhävs även att lärarens digitala kompetens är en viktig faktor för den fortsatta utvecklingen, men att det krävs mer forskning inom området.

Meltwaters medieanalys

Meltwater har gjort en medieanalys kring digitaliseringen av skolan, som presenterades under morgonen. Analysen täcker diskussioner i redaktionella medier, sociala medier och offentliga protokoll. Det är tydligt att detta är ett ämne som engagerar många, där sociala medier är den kanal med störst exponering. Majoriteten av de publicerade inläggen och artiklarna uttrycker åsikter för digitaliseringen av skolan, men att det också är förknippat med många utmaningar. Framförallt hur och var digitaliseringen ska ske och vad detta innebär i praktiken – både för elever, lärare och för samhället i stort. Många framhäver att digitaliseringen måste ske, men mindre diskuteras kring hur skolor och kommuner faktiskt ska gå till väga.

Paneldebatt

På plats fanns också en panel, som modererades av Sophia Granswed. Panelen bestod av Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholm stad, Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelseordförande i Vallentuna, Per-Arne Andersson (SKL), chef för utbildning och arbetsmarknad, samt Magnus Blixt, biträdande rektor och lärare.

Överlag var panelen överens: Digitaliseringen av skolan är egentligen en icke-fråga. Parisa Liljestrand framhäver att digitaliseringen redan är här. Nu handlar det däremot om hur det ska införlivas i pedagogik och undervisning. Det finns inga quick-fixes, utan det kommer kräva mycket arbete för att nå regeringens uppsatta mål. Enligt Per-Arne Andersson var den svenska skolan tidiga med datorer och digitala hjälpmedel. Fokus var på resultat, men i ett tidigt skede med sämre kompetens inom området såg många främst problemen kring teknikstrul. Magnus Blixt menar att ett sätt att nå målen, är att våga släppa det gamla för att kunna ta oss in i det nya. Ett exempel är att vi i dagsläget har fasta föreställningar om hur en klass ska se ut, och att alla klasser har en egen lärare. Olle Burell säger även att vi inte kan vänta på att lärarutbildningen ska bli mer modern. Fokus måste istället ligga på fortbildning av de stora resurser som redan finns.