Söktekniken som används i Meltwaters plattform baseras på Booleska sökningar. Med hjälp av Booleska sökningar kan du kombinera olika sökord och tekniker för att få en så exakt träffbild som möjligt. Med hjälp av dessa sökningar får du snabbt fram de artiklar du letar efter, samtidigt som du exkluderar irrelevanta träffar. I denna lathund går vi igenom grunderna för Booleska sökningar. I listan nedan finner du de vanligast förekommande orden att inkludera i din söksträng:

AND

Exempel: elbilar AND hybridbilar

Ger artiklar där både elbilar och hybridbilar förekommer

OR

Exempel: elbilar OR hybridbilar

Ger artiklar där antingen elbilar eller hybridbilar förekommer, eller där båda orden förekommer

NOT

Exempel: elbilar NOT hybridbilar

Ger artiklar där elbilar förekommer men inga träffar om hybridbilar

NEAR

Exempel: elbilar NEAR hybridbilar

Ger artiklar där elbilar förekommer som mest 4 ord från hybridbilar

NEAR/x

Exempel: elbilar NEAR/10 hybridbilar

Ger artiklar där elbilar förekommer som mest 10 ord från hybridbilar

ONEAR/x

Exempel: elbilar ONEAR/1 påverkar

Ger artiklar där elbilar måste stå framför påverkar, max 1 ord ifrån

”x”

Exempel: ”Los Angeles”

Används för att söka på en exakt fras eller ett särskrivet ord

TITLE

Exempel: TITLE:”miljöbilar”

Ger endast artiklar där miljöbilar finns med i rubriken

INGRESS

Exempel: INGRESS:”miljöbilar”

Ger endast artiklar där miljöbilar finns med i ingressen.

KOMBINATION

Exempel: (INGRESS:”miljöbilar” NEAR/10 INGRESS:bensin)

Ger träffar där miljöbilar och bensin finns med i ingressen. Det går ej att kombinera ingress med titel. Självfallet kan du lägga till fler parametrar i din kombination – det är bara att koppla på ”ingress:” eller ”title:” framför varje sökord.

Var härstammar ordet Booleska från?

George Boole var en brittisk matematiker och filosof som levde mellan 1815 och 1864. De metoder han utvecklade inom symbolisk logik ligger till grund för sökningarna som idag används. Principerna för användandet kallas Boolesk söklogik eller Boolesk algebra. Boolesk logik anses ha lagt grunden för det vi idag kallar Informationstidsåldern.

De tre mest användbara sökorden är AND, OR och NOT. Vi börjar med att gå igenom dessa med hjälp av tydliga exempel.

AND
AND används då du är intresserad av flera ämnen i kombination med varandra. I exemplet nedan är vi intresserade av Stockholm Marathon som hålls varje år. Utan AND riskerar vi att få träffar på artiklar som behandlar de två ämnen var för sig, vilket förmodligen är en hel del.

 

 

 

 

OR
När du söker efter ett ämne som har flera benämningar, eller efter flera liknande ämnen, bör du använda OR. Ifall du är intresserad av Elbilar men även Hybridbilar, inkluderar du båda i sökningen, separerat med OR. Sökningen fångar upp båda biltyperna och förbättrar din sökning.

 

 

 

 

NOT
NOT avgränsar sökningen genom att exkludera dokument som innehåller ett visst sökord. I exemplet är vi intresserade av skor från Nike men inte av skor för fotboll. Med hjälp av NOT utesluter vi dessa träffar. Gör det enkelt genom att inkludera alla termer du vill exkludera i slutet av din sökning. Var dock varsam då du använder NOT så du inte av misstag råkar exkludera träffar som kan vara utav intresse.

Enkel sökning

Vid en ny sökning väljer du först att begränsa dig till antingen redaktionella- eller sociala medier. Skriv därefter in ett sökord, så kommer du till sidan nedan. För att ändra eller förnya din sökning har du härifrån ett antal alternativ att välja mellan. Så fort du gör en ändring i din sökning dyker de nya resultaten automatiskt upp under sökrutan.

  1. Under pilen väljer du källorna för din sökning. Du kan justera språk, geografiskt läge, vilka medier som ska inkluderas i din sökning samt flera andra alternativ. ”Avancerad sökning” möjliggör ytterligare precision i din sökning.
  2. Föreslagna sökord baserat på de ord du redan skrivit. Dra dem in i sökrutorna ifall du vill använda dem.
  3. Sökrutorna där du skriver dina sökord baserat på deras relevans för sökningen (AND, OR, NOT).
  4. Ställ in tidsintervallet efter dina önskemål.

Avancerad sökning – Vikten av parenteser

Vid avancerad sökning skriver du istället hela din söksträng själv, och precis som för matematiska ekvationer spelar parenteser en avgörande roll för hur databasen tolkar din sökning. Utan en förståelse för hur tolkningen sker, kan det vara svårt att avgöra vilka träffar din sökning kommer generera. Därför går vi i detta stycke igenom hur det fungerar.

Låt säga att du vill veta vad som skrivits om Volvo i samband med olika typer av miljöbilar. Om du inte grupperar sökningen rätt riskerar du att inte få reda på det.

Sökningen Volvo AND Elbilar OR Miljöbilar OR Hybridbilar kommer visa träffar där Volvo och Elbilar förekommer tillsammans. Dessutom får du träffar där antingen Miljöbilar eller Hybridbilar förekommer var för sig. En så pass icke-specifik sökning medför att du antingen får lägga tid på att rensa bland sökningarna, eller inkluderar träffar som inte har med det du undrar att göra.

Genom användandet av parenteser kan du slippa båda dessa icke önskvärda effekter. Sökningen skulle istället skrivas: Volvo AND (Elbilar OR Miljöbilar OR Hybridbilar). Resultaten kommer då istället att handla om Volvo i kombination med någon av de synonymerna för Miljöbilar som du väljer att inkludera. Ett annat alternativ är att göra två olika sökningar som du sedan kombinerar ihop. Det är fördelaktigt då du har en längre söksträng som ska användas i flera olika kombinationer, och vill slippa klippa och klistra.

Ett tredje sätt att göra samma sökning på, och nu även exkludera träffar om dieselbilar, kan skrivas så här:
((Volvo AND Elbilar) OR (Volvo AND Miljöbilar) OR (Volvo AND Hybridbilar)) NOT Dieselbilar

Sökningens känslighet

I sökningen nedan är vi intresserade av vad som har skrivits om företaget Vattenfall. Vid avancerad sökning har vi endast en sökruta där vi skriver in söksträngen. För att undvika träffar som har med naturfenomenet vattenfall att göra, markerar vi ”Matcha endast stora bokstäver”. Därmed filtreras vår träffbild till att handla mer om företaget Vattenfall, som skrivs med stor bokstav, och mindre om vattenfall i naturen.

Trunkering

Ordet trunkering kommer från Trunkera som betyder skära bort eller avkorta, vilket är precis vad man gör i sökningen. Om vi är intresserade av vad som skrivits i media angående elbilar, hade vi behövt skriva flera olika sökord om inte trunkering hade varit möjligt. I artiklar kan ämnet benämnas på flera sätt, exempelvis som elbilar, elbilens, elbilarna, elbilen etc. Med hjälp av * kan du kapa ordet vid förslagsvis elbil* för att därigenom fånga upp alla ord med samma inledning men med olika ändelser efter där du väljer att placera *.

Vid trunkering bör du ha i åtanke att en för tidig brytning i sökordet kan medföra en stor mängd irrelevanta träffar då sökningen blir mindre specifik. Var därför noggrann med var du bryter ordet. Sökprogrammet säger ifrån ifall ordet är alldeles för kort.

Avslutningsvis

Booleska sökningar är som vilken annan förmåga som helst; Övning ger färdighet. Som kort sammanfattning och hjälp att minnas vad som är viktigt kan du se över följande punktlista.

  • AND specificerar alla ord som måste vara med i sökningen.
  • OR inkluderar de ord du väljer att ha med som synonymer eller andra områden du är intresserad av.
  • NOT exkluderar alla efterkommande ord från sökningen. Lägg dessa sist i sökningen.
  • Vid sökning på hashtags i sociala medier, tänk på att det kan finnas flera hashtags som beskriver samma sak. Exempelvis #Donaldtrump och #Trump. Inkludera så många du kan hitta.
  • Du ska alltid ha ett jämnt antal parenteser i din sökning. Annars är något fel.