Halusimme päivittää aiemman bloggauksen viestinnän ammattilaisen tulevaisuuden taidoista.

Tätä blogia varten haastattelimme ProCom ry:n toimitusjohtaja Elina Melginiä sekä Vapan johtavaa partneria Timo Nurmea ja heidän vastaustensa perusteella koostimme seuraavan yhteenvedon.

Mitä viestintä on?

Viestintä on vuorovaikutukseen perustuvaa vaikuttamista joko yhden tai usean ihmisen kanssa. Organisaatiomaailmassa viestinnällä on lähtökohtaisesti aina myös tavoite, joka on sidottu organisaation tavoitteisiin. Tyypillisesti tavoite liittyy jonkinlaisen muutoksen aikaansaamiseen: tieto, tunne tai toiminta muuttuu, kertoo Melgin.

Mikä tekee ammattilaisen viestijän?

On hyvä huomioida, että kaikki viestivät, mutta harva on ammattilainen. Melgin näkee, että etiikka erottaa ammattilaiset viestijät muista, ammattilainen osaa hyödyntää alansa eettistä koodistoa koko organisaation hyödyksi. Nurmi korostaa, että ammattitaito kehittyy tekemällä, kouluttautumalla ja verkottumalla. Verkko on täynnä hyviä ilmaisia kurssimateriaaleja ja keskustelut hyvien ihmisten kanssa avaavat omaa ajattelua.

Viestinnän ja markkinoinnin etiikka webinaaritallenne

Mikä erottaa hyvän viestijän keskinkertaisesta viestijästä?

Hyvä viestijä osaa suhteuttaa asioita, hän on strategi. Hän osaa johtaa itseään ja organisaatiotaan viestinnällä oikeaan suuntaan. Hyvä viestinnän ammattilainen ymmärtää kokonaisuuksia ja oman roolinsa osana organisaation tavoitteita. Viestinnän työnkuva voi olla laaja, mutta kokematon viestijä näkee sen vain välineiden kautta: tapaamiset ja tiedotteet voivat olla käyttökelpoisia työkaluja, mutta tärkeintä on ymmärtää mitä haluaa saada aikaan, miksi ja mitkä ovat parhaita keinoja tavoitteen aikaansaamiseksi.

Miten viestintä on muuttunut sinun urasi aikana?

“Teknologian rooli on kasvanut ja muuttanut tapoja kommunikoida. Verkko on tuonut vaatimuksen läpinäkyvyydestä, nopeudesta ja palveluasenteesta. Tarinaa rakennetaan enemmän yhdessä työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa kuin pienellä porukalla ja jälkikäteen tiedottaen. Muutokset ovat vieneet viestintää hyvään suuntaan.”
Timo Nurmi, Vapa

“Hyvin paljon. Viestinnästä on tullut globaalia ja digitaalista. Viestinnästä on tullut johtamista.” Elina Melgin, ProCom

Mitkä ovat tärkeimmät taidot, joita viestinnän ammattilainen tulevaisuudessa tarvitsee?

1. Kyky strategiseen ajatteluun. Sillä viestintä on johtamista. Pystyäkseen tuomaan lisäarvoa organisaatiolle, viestijän tulee olla samalla strategisella ajattelun tasolla kuin johtoryhmän muut jäsenet.

2. Laaja-alainen sivistys. Ilman substanssiosaamista ei pysty tekemään relevanttia viestintää. Sivistystä on ymmärtää niin henkilöstön aineetonta pääomaa kuin talouslukujakin.

3. Kyky kirjoittaa ja puhua monella kielellä paremmin kuin muut. Molemmat ovat viestijän perustaitoja.

4. Vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot. Hyvien vuorovaikutustaitojen voisi ajatella olevan itsestäänselvyys viestinnän alalla, mutta näin ei aina ole. Ihminen on viime kädessä se, joka asiat aina tekee. On osattava inspiroida, motivoida ja tukea, oli kyse sitten omista työntekijöistä, asiakkaista tai brändistä kiinnostuneista. Täytyy myös osata kuunnella. Ilman tätä taitoa viestijä ei pysy herkkänä uudelle tiedolle eikä pysty tukemaan muutoksen johtamista.

5. Eettisyys. Viestijä on organisaatiossaan eettisyyden lähettilään roolissa. Eettinen toiminta on kestävää kehitystä parhaimmillaan.

6. Rohkeus, sitkeys ja luovuus. Ominaisuuksia, joita kannattaa jalostaa, jos meinaa pärjätä vaativassa viestijän työssä.

7. Datan kerääminen ja ymmärtäminen: mitä enemmän ymmärrämme ihmisistä joiden kanssa toimimme ja joille kehitämme ja myymme palveluja tai tuotteita, sitä parempaan pystymme omassa työssämme.

8. Tavoitteiden asettaminen ja niiden mittaaminen: kun omalle työlleen osaa asettaa mitattavat tavoitteet, oikeiden keinojen valintakin on helpompaa. Viestintä ei voi elää erillisenä saarekkeena maailmassa jossa päätöksentekoa perustellaan tuloksilla.

9. Tekoäly ja uusien teknologioiden ymmärtäminen: tekoäly ei ole vain se yksi uusi juttu vaan laaja kokonaisuus joka tulee muuttamaan myös viestinnän työnkuvaa enemmän kuin mikään elinaikanamme keksitty teknologia. Jokaisen ei tarvitse osata koodata mutta jokaisen on ymmärrettävä mikä on mahdollista ja mikä ei. Siilasmaata lainaten: suurin osa meistä ei osaisi rakentaa autoa mutta melkein jokainen ymmärtää sen toiminnan pääpiirteittäin. Tiedämme että autolla voi ajaa Lappiin muttei kuuhun.

10. Tarinankerronnan taito: Viestijän on kyettävä kertomaan tarinaa joka inspiroi ihmisiä toimimaan. Tarinan on oltava aito, ei keksitty, mutta myös niin ehyt ettei se hajoa palasiksi kun sitä kerrotaan eri kanavissa ja eri ihmisten suulla. Vastaanottaja ei saa kuulla eri tarinaa firman työntekijältä, somepostauksessa tai mainoksessa. Myös perustason ymmärrys visuaalisesta tarinankerronnasta videon ja kuvan keinoin on välttämättömyys.